BANKFÖRBINDELSER
Personligt konto Företagskonto offshorebolag Myter om anonymitet Rapportering av utlandsbetalningar

MYTER OM ANONYMITET

Etablering av långsiktiga och förtroendefulla bankrelationer är en viktig förutsättning för internationella affärer vare sig det handlar om privat kapitalförvaltning, internationella investeringar eller aktiv affärsverksamhet genom utlandsbolag.

Till de legitima och rimliga krav som kan ställas på en sådan bankrelation hör fullgod banksekretess och respekt för kunders integritet.

'Anonymitetsmarknaden'

Den som letar efter alternativ inom s k 'offshore banking' på internet kan dock få intrycket att vad det handlar om är att uppnå största möjliga 'anonymitet'.

Utbudet av 'anonyma' konton, bankkort och betalningstjänster (och för den delen även 'anonyma' postboxar, telefonnummer och epostboxar) har varit oändligt sedan internets genomslag för drygt tio år sedan.

Till viss del svarar detta mot verkliga behov i en tid där rättmätiga krav på personlig integritet alltmer ifrågasätts och misstänkliggörs av myndigheterna.

När det gäller utbudet av tjänster inom 'offshore banking' ger fokuseringen på 'anonymitet' dock en felaktig bild.

Dels ges ett intryck av att Du som kund är betjänt av att ha så lite som möjligt att göra med Din bank. En 'bra' offshorebank skulle - i enlighet med det synsättet - vara en bank som ställer så lite frågor som möjligt och där Du helst förblir 'anonym' för banken...

Dels ges intryck av att Du behöver hjälp av en 'fixare' av något slag för att öppna konto i en offshorebank.

Det är i och för sig sant att många större banker samarbetar med skattejurister, advokater eller andra rådgivare som refererar sina kunder till banken ifråga. Poängen är dock att Du verkligen skall få en personlig introduktion till banken.

I de flesta fall är vad Du får från 'fixaren' (som ofta själv vill vara anonym och 'inte har möjlighet att träffa Dig personligen') bara en bunt papper med ansökningshandlingar som Du själv får fylla i och skicka in till banken.

Erbjudanden som bygger på att Du skall 'slippa träffa banken' resulterar i slutänden endast i en sämre ställning för Dig som kund i banken, jämfört med vad Du får genom en personlig introduktion.

Vi skall här gå igenom några av de myter och fallgropar som finns på 'anonymitetsmarknaden'.

Nummerkonton

Låt oss få det sagt på en gång: Anonyma s k 'nummerkonton' där man kan disponera ett konto i en bank utan att kontoinnehavaren är känd för banken - sådana konton finns inte någonstans idag. De mytomspunna nummerkonton som kunde öppnas i t ex schweiziska banker, är idag historia.

S k 'anonymiserade' konton

I slutet av nittiotalet erbjöd ett flertal banker i Baltikum konton som kunde öppnas med ett alias (nickname). Betalningar till sådana konton kunde göras utan angivande av den verklige kontoinnehavaren, endast kontots alias. Denna typ av konton finns inte längre.

Anonyma bankkort

Om Du skaffar ett bankkort som gör anspråk på att vara 'anonymt' (d v s utan krav på att Du som kortinnehavare behöver identifiera Dig), bör Du ställa ett par grundläggande frågor.

Dels är frågan vilken möjlighet Du har att bevisa att tillgångarna på kortet/kontot är Dina, om Ditt kort slutar fungera eller kortet förkommer.

Dels är frågan vem som verkligen har kontroll över tillgångarna på kontot/kortet? Är det Du - eller någon annan? Det är en viktig fråga att ställa, eftersom många föregivet 'anonyma' bankkort som erbjuds via internet, ges ut av någon form av 'klubb', eller trust eller bolag (med en bank som samarbetspart).

Ett skräckexempel är de 'anonyma' bankkort som såldes på internet för några är sedan.

Korten var utgivna av en 'klubb' i samarbete med mindre nogräknade banker i Lettland. Kortinnehavarna satte in pengar på ett bankkonto som kontrollerades av 'klubben'. De personer som innehade kort hade alltså inga egna konton i banken (d v s ingen egen relation till banken), och kunde därigenom inte göra några lagliga anspråk på sina tillgångar gentemot banken.

I verkligheten var korten knutna till underkonton (användarkonton) till 'klubbens' huvudkonto, som kontrollerades av personerna bakom 'klubben'. Dessa visade sig efter en tid ha samröre med en vitrysk liga av kriminella, som kunde plundra kortinnehavarnas underkonton...

Du bör alltid ha en direkt relation till den bank som givit ut kortet. I annat fall har Du ingen möjlighet att göra anspråk på de medel Du satt in på kortet.

Man bör därför ha en stor dos skepsis inför erbjudanden där Du endast indirekt kan utöva kontroll över behållningen på kortet.

En av de aktörer idag som mest aktivt erbjuder anonyma uttagskort (MasterCard Cirrus och Maestro) tillhandahåller kort för en liten avgift om ca 20 USD. Svårslaget erbjudande? Kortet kan 'laddas' via banktransfer eller genom betalning i den elektroniska valutan E-gold. Du betalar dock inte in direkt till den bank som givit ut kortet utan till den firma (registrerad någonstans offshore) som marknadsför korten på internet - det är alltså återigen en 'mellanhand' som hanterar dina pengar och 'fyller på' Ditt konto/uttagskort.

Kort genom truster

Ett annat exempel är de varianter där bankkort erbjuds på internet, där kortet sägs garanteras av exempelvis en trust.

I sådana fall står Du inte som ägare till de medel Du sätter in på kortet - laglig ägare är trusten och Du har som kortinnehavare bara en ställning som förmånstagare (beneficiary) till trusten (tillsammans med tusentals andra personer som köpt ett 'anonymt bankkort').

Du kan i sådant fall inte göra lagligt anspråk på de medel som satts in, eftersom rätten till förmån av trusten är helt i händerna på trustens förvaltare (trustees).

Vi säger inte att alla sådana erbjudanden nödvändigtvis är skojerier. Men Du bör vara medveten om att Du - om Du har otur - kan förlora Dina tillgångar. Detta eftersom det inte är Du som kontrollerar kontot - utan någon annan (i detta fall en 'trust'). Var försiktig...

E-valutor

Ännu en typ av kort som erbjuds på internet är uttagskort som kan laddas med s k elektroniska valutor (E-gold m fl).

Dessa kort fungerar ungefär som ett laddningsbart telefonkort, fast för uttagsautomater. Sådana kort kan erbjuda viss anonymitet för kortinnehavaren, men svårigheten är precis som i fallen ovan att avgöra vem som egentligen garanterar att de pengar Du satt in verkligen finns kvar. Även om en bank någonstans (oftast i USA eller St Vincent - tidigare Israel eller Cypern) står som kortutgivare, har Dina pengar passerat många händer innan de når Ditt kort - oftast någon firma som åtagit sig (och tar betalt för) att växla in den elektroniska valutan till riktig valuta.

En ytterligare riskfaktor med denna typ av kort (bortsett från risken med mellanhänder som inte är riktiga banker) är just de s k elekroniska valutorna.

Under de senaste fem åren har flera av dessa e-valutor upplösts i tomma intet, som bubblor utan täckning i verkliga tillgångar. Det allvarligaste fallet inträffade 2002 när One Groupe International (företaget bakom e-valutan ' OS Gold') försvann med ca 250 miljoner dollar som investerats av aningslösa kontohavare. Totalt hade uppemot 60 000 konton öppnats - konton som blev värdelösa när OS Gold stängde butiken.

Falska offshorebanker

Även om ett kort (eller konto) öppnas genom vad som ser ut att vara en bank, kan skenet bedra. Ett exempel är de 'offshorebanker' som påstår sig vara etablerade i Montenegro. Montenegros regering återkallade samtliga licenser för dessa 'offshorebanker' under 2002, men fortfarade förekommer erbjudanden om (anonyma) konton och bankkort från banker som påstår sig vara etablerade i landet. Dessa bluffmakares webbplatser är ofta professionellt gjorda - men några banker är det inte.

Samma sak gäller för de som erbjuder sig att öppna konton genom banker i Anjouan, ett ö inom ögruppen Comorerna utanför Afrikas östkust. Här har lurendrejeriet gått runt i flera led - en skojare (en Mr. Lecler) har sedan 1999 sålt falska banklicenser (vilka påståtts vara utgivna av myndigheterna i Anjouan) till andra skojare som startat 'offshorebanker' på internet, för att i sin tur lura till sig insättningar från godtrogna investerare...

Riktiga banker vill känna sina kunder

Riktiga banker tillämpar idag alltid s k 'Know Your Customer policies'. Det innebär att man som ett absolut minimum skall kunna veta vem som står bakom kontot. Den information som erfordras kan variera, men styrkt kopia av pass, dokument som styrker adressuppgifter samt någon form av referensbrev från annan bank, advokat eller revisor, brukar som regel efterfrågas.

Vid öppnande av konto för bolag brukar förutom bolagsdokument och uppgifter om 'beneficial owners', även efterfrågas en mer detaljerad beskrivning av bolagets verksamhet (affärsplan, uppgifter om kunder, leverantörer och samarbetsparter). Detta är normalt, även om formerna för inhämtning av uppgifter kan variera (formella krav på dokumentation, referenser, personliga sammanträffanden med kunden, rekommendation från någon av bankens samarbetsparter etc).

Dessutom efterfrågar idag alla seriösa banker information om varifrån pengarna som sätts in på kontot kommer ifrån (origin of funds), för att kunna sålla bort verksamheter som är oseriösa, brottsliga eller på annat sätt oförenliga med bankens policy. Sådana verksamheter omfattar t ex terrorism, vapenhandel, narkotika, trafficing, prostitution och annan organiserad brottslighet. Vissa verksamheter fordrar också tillstånd av lokala myndigheter, t ex bankverksamhet, handel med värdepapper, trustförvaltning, handel med vissa varor (läkemedel mm).

Erbjudanden om öppnande av bankkonto eller bankkort som innefattar 'hjälp' att kringgå bankens procedurer och regler, bör behandlas med stor skepsis och kan äventyra Dina tillgångar. Har Du fått sådan 'hjälp' att öppna konto i en bank, och det sedan framkommer att banken blivit vilseledd vad gäller personerna bakom bolaget, bolagets verksamhet eller varifrån pengarna på kontot kommer, riskerar Du att banken säger upp Ditt konto, eller fryser Dina tillgångar till dess de verkliga förhållandena klarlagts.

Att tänka på när Du inleder en långsiktig bankrelation
  • Spela alltid med öppna kort gentemot banken (lämna inte falska eller vilseledande uppgifter när Du ansöker om konto).
  • Begär att få en direkt personlig kontakt med representanter för banken. Kan ingen från banken besöka Dig i Sverige, så bör Du se till att boka ett personligt sammanträffande på bankens kontor.
  • Presentera Dina affärsplaner och ta upp en diskussion med banken om hur de kan assistera Dig i utvecklandet av Dina affärer (anpassa inte Din presentation till vad Du eventuellt tror att banken vill höra).

Uppdaterad den 8 januari 2007


Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.