BANKFÖRBINDELSER
Personligt konto Företagskonto offshorebolag Myter om anonymitet Rapportering av utlandsbetalningar

NÄR OCH HUR MÅSTE UTLANDSKONTON ANMÄLAS?Medgivandesystemet avskaffat

Uppgiftsskyltigheten för fysiska personer som reglerades i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter (LSK), är sedan 2001 upphävda.


|LAGEN| FYSISK PERSON| UTLÄNDSKT BOLAG|

Lagens bestämmelser om utlandskonton

Bestämmelser om inlåningskonto i utlandet finns i 3 kapitlet, 22a § lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter (LSK).

Uppgiftsskyldighet för fysiska personer

Lagen gäller "fysisk person som är bosatt i Sverige eller som flyttar in för att bosätta sig här och öppnar eller har öppnat ett sådant konto". Sådan person skall utan dröjsmål skicka in följande uppgifter till Riksskatteverket.

  • Ett skriftligt medgivande (blankett RSV 2734) från dig att Riksskatteverket får insyn i kontot. Detta innebär att skattemyndigheten kan skriva till den utländska banken (kontoföraren) och begära uppgifter beträffande transaktioner på kontot.
  • En skriftlig förbindelse (blankett RSV 2735) från den utländska banken (kontoföraren) att denne årligen senast 31 januari skickar in kontrolluppgift) (blankett RSV 2326) till Riksskatteverket.

Kontrolluppgiften ska innehålla kontohavarens namn och postadress, personnummer eller organisationsnummer, ränta som gottskrivits eller utbetalats under föregående kalenderår samt behållning på kontot vid årets utgång. Information om kontrolluppgiften finns också på blankett RSV 2326a.

Om du inte lämnar skriftligt medgivande eller förbindelse kan skattemyndigheten förelägga Dig att avsluta kontot. Detsamma gäller om den utländska banken inte fullgör sitt åtagande att lämna kontrolluppgift.

Undantag

Medgivande och förbindelse behövs inte i vissa fall.

Bestämmelserna om medgivande och förbindelse gäller inte ­ oavsett belopp ­ för:

  • den som driver näringsverksamhet, om behållningen på kontot utgör en tillgång i verksamheten,
  • inlåningskonton i Danmark, Finland och Norge.

Förbindelse behövs inte:

Om den sammanlagda behållningen på Ditt eller Dina konton i ett visst land uppgår till högst ett belopp som motsvarar 50 000 svenska kronor, behöver Du inte lämna någon skriftlig förbindelse, om

  • Du äger fastighet eller bostad i utlandet och om kontot används för att betala drift- eller underhållskostnader för fastigheten eller bostaden eller för att ta emot intäkter från fastigheten eller bostaden,
  • Du behöver medel på konto i visst land för att kunna betala kostnader i samband med vistelse i landet,
  • Du vistas i utlandet och kontot endast avser deponering av medel under vistelsen,
  • Du är utländsk medborgare och kontot avser deponering i hemlandet av arbetsinkomst etc. som är intjänad i Sverige.

Om det finns särskilda skäl kan Riksskatteverket medge ytterligare undantag från skyldigheten att skicka in en skriftlig förbindelse. Medgivande till insyn på kontot måste dock lämnas.

Ingen anmälningsskyldighet för utländskt bolag.

Om du driver näringsverksamhet i ett utländskt bolag behöver detta bolag givetvis inte insända vare sig medgivande eller förbindelse till svensk skattemyndighet.

Detta gäller oavsett om det utländska bolaget är skattskyldigt i Sverige eller ej. Utländsk juridisk person är t ex skattskyldig för inkomst av fastighet eller affärsverksamhet som bedrivs genom fast driftställe (filial) i Sverige.

Även om så är fallet, finns dock ingen skyldighet att anmäla eventuella utlandskonton, eftersom lagen endast omfattar fysiska personer.

Det är i detta sammanhang ointressant var i världen det utländska bolaget är registrerat och om bolagets hemland har något skatteavtal med Sverige eller ej.

Att Du är ägare till bolaget spelar heller ingen roll. Din anmälningsskyldighet omfattar endast konton som Du öppnar i eget namn. Står kontot i namn av Ditt bolag har det öppnats av bolaget, inte av Dig som privatperson, och bolaget omfattas inte av anmälningsplikten.

Detta gäller även om bolaget är ett rent s k 'offshorebolag'. I detta fall kan Du som delägare bli obegränsat skattskyldig för bolagets vinst. Du blir dock inte anmälningsskyldig för bolagets eventuella konton i utlandet.

Samma sak gäller om Du är styrelseledamot, firmatecknare, eller har dispositionsrätt över ett konto på grund av fullmakt.

©PT Consultancy Sweden 2002-2004.


Uppdaterad den 10 november 2004

400 miljarder på oredovisade konton

"Några säkra uppgifter om hur stora oredovisade skattepliktiga tillgångar som är placerade i utlandet finns av naturliga skäl inte. Allmänt uppfattas emellertid den växande diskrepansen mellan ackumulerat sparande enligt national-räkenskaperna och hushållens finansiella tillgångar enligt finans-räkenskaperna som en indikator på att allt större tillgångar har förts ut ur landet.

År 1998 uppgick diskrepansen till 350 miljarder kr och år 2001 skulle beloppet enligt en försiktig framskrivning kunna uppgå till 400 miljarder kr. Om beloppet 1998 helt skulle motsvaras av odeklarerade kapitaltillgångar skulle skattebortfallet vid 5 % avkastning uppgå till ca 10 miljarder kr (ca 5 miljarder i inkomstskatt och ca 5 miljarder i förmögenhetsskatt)."

Ur remissyttrande av RSV (2000-09-11) angående betänkande av finansmarknadsutredningen ('Finanssektorns framtid' SOU 2000:11); Remiss 2000-06-05, Dnr Fi2000/100.)


Endast 700 konton anmälda

"När valutaregleringen försvann införde Sverige det så kallade medgivandesystemet. Det innebär att de skattskyldiga skall anmäla sina bankkonton och värdepappersdepåer i utlandet till Riksskatteverket. (...)

I början av sommaren knstaterade Riksrevisionsverket (RRV) vad många misstänkt länge, nämligen att detta system inte fungerat. Endast 700 konton i utlandet har anmälts och registrerats sedan valutaregleringen avskaffades. Behållningen på dem kan uppskattas till några tiotals miljoner kronor. Samtidigt vet man att de svenska hushållen har tillgångar utomlands för flera tiotals miljoner kronor. (...)

Eftersom det funnits andra och viktigare saker att göra har kontrollen av medgivandesystemet haft låg prioritet, medger RSV. Verket tänker inte heller i framtiden lägga ner mer krut på att se till att medgivande systemet efterlevs."

(Ur Dagens Nyheter, 2 november 1997)


Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.