HB Kommanditbolag Ek. förening Filial Jämför bolagsformer

EKONOMISK FÖRENING

ANDELSÄGARE - MEDLEMMAR

En ekonomisk förening måste ha minst tre medlemmar. Medlemmar kan vara fysiska personer eller andra juridiska personer, t ex aktiebolag, ideella föreningar eller andra ekonomiska föreningar.

Särskilda krav på medlemskap kan uppställas i stadgarna, t ex att medlem måste bidraga med egna arbetsinsatser, eller inleverans av egna produkter för försäljning.

Medlemskap kan också begränsas till viss grupp av näringsidkare, särskild yrkesgrupp eller geografiskt område.

MEDLEMSANDELAR

Innehav av medlemsandel medför rösträtt på föreningsstämma.

Om stadgarna så tillåter, kan en enskild medlem teckna flera medlemsandelar. Medlemsandelar kan överlåtas (genom arv, gåva eller försäljning).

Förvärvaren kan dock inte övertaga överlåtarens medlemskap. Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas. Den som förvärvar en medlemsandel genom överlåtelse har rätt att ansöka om medlemskap inom sex månader. Om förvärvaren vägras medlemskap har denne samma rätt till utbetalning av medlemsinsatsen som överlåtaren skulle haft om denne sagt upp sitt medlemskap.

STADGAR

Stadgarna utgör grunden för den ekonomiska föreningens verksamhet. Där regleras bl a föreningens ändamål och verksamhet, vilka som kan bli medlemmar, insatsskyldighet mm.

Enligt lagen om ekonomiska föreningar måste följande punkter ingå i stadgarna för en ekonomisk förening:

 • Föreningens firma (namn)
 • Ort där föreningens styrelse har sitt säte
 • Föreningens ändamål och verksamhetens art
 • Medlemsinsatsernas storlek, hur dessa skall betalas och om överinsatser (insats utöver stadgeenlig medlemsinsats) skall tillåtas.
 • Eventuell medlemsavgift
 • Antal styrelseledamöter
 • Antal revisorer
 • Om det skall finnas ett fullmäktige, vilka befogenheter det skall ha, hur det skall utses och för vilken tidsperiod dess ledamöter skall utses
 • Sammankallande av föreningsstämma (hur och inom vilken tid) och hur andra meddelanden skall komma till medlemmarnas kännedom
 • Ärenden som skall tas upp på ordinarie föreningsstämma
 • Räkenskapsår
 • Fördelning av föreningens vinst
 • Fördelning av föreningens tillgångar vid föreningens upplösning
 • Om föreningen skall ge ut förlagsinsatser, och regler för dessa

REGISTRERING

Ekonomiska föreningar skall registreras hos Patent och registreringsverket (PRV).

JURIDISK PERSON

En ekonomisk förening som registrerats hos PRV blir en juridisk person. Detta innebär att föreningen kan ingå avtal, ha anställda, förvärva egendom och agera part i rättegång. Genom registreringen får den ekonomiska föreningen ett organisationsnummer.

ANSVAR

Föreningen svarar för sina skulder och förpliktelser endast med sina egna tillgångar.

Föreningens medlemmar kan ej göras personligt ansvariga för föreningens skulder och förpliktelser, utöver sina inbetalda medlemsinsatser.

STYRELSE

En ekonomisk förening skall ha en styrelse med minst tre medlemmar.

Styrelseledamöterna måste uppfylla vissa formella krav.

Den som blir ledamot måste:

 • vara myndig (inte underårig eller ha förvaltare)
 • ej vara försatt i konkurs
 • ej ha näringsförbud
 • vara bosatt i EES-området (gäller minst hälften av styrelsens ledamöter)
 • vara medlemmar i föreningen, om ej annat stadgas i stadgarna

BOKFÖRING

Ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen, vilket innebär att såväl löpande redovisning som årsbokslut måste göras.

ÅRSREDOVISNING

Alla ekonomiska föreningar måste förutom årsbokslut även upprätta en årsredovisning.

Ekonomiska föreningar vars nettotillgångar enligt de två senaste årens balansräkningar överstiger 1000 prisbasbelopp (ca 38 milj kr 2002), måste årligen skicka in årsredovisning till PRV. Detta gäller även ekonomiska föreningar som under de två senaste räkenskapsåren haft mer än 200 anställda.

DEKLARATION

Ekonomisk förening skall lämna självdeklaration.

REVISION

Ekonomiska föreningar måste ha minst en revisor. Revisor väljs av föreningsstämman.

Följande krav gäller för den som väljs till revisor:

 • får ej vara underårig
 • får ej vara i konkurs
 • får ej ha näringsförbud
 • får ej ha förvaltare (omyndig)
 • skall ha sådan kunskap och erfarenhet som krävs för fullgörande av uppdraget

Det finns inga formella krav att revisor skall vara godkänd eller auktoriserad. Om föreningens revisor är bosatt utanför EES-området krävs dock antingen att denne är godkänd eller auktoriserad, eller att ytterligare en auktoriserad eller godkänd revisor deltar i revisionen. Revisor i ekonomisk förening behöver ej registreras hos PRV.

FIRMATECKNARE

Endast registrerade firmatecknare har rätt att med rättsligt bindande verkan skriva under handlingar i föreningens namn. Om inget annat avtalats tecknar styrelsens ledamöter firman gemensamt. Styrelsen utser firmatecknare. En eller flera styrelseledamöter kan utses att teckna firman var för sig eller gemensamt. Styrelsen kan också utse personer utanför styrelsen, s k externa firmatecknare.

FULLMAKT

Föreningen kan ge fullmakt till en utomstående person, t ex för att ta ut pengar i bank eller avhämtning av försändelser på postkontor. Sådan begränsad fullmakt kan lämnas på banken eller postens blanketter, och behöver ej registreras av registreringsmyndigheten.

BESKATTNING

En ekonomisk förening är ett självständigt skattesubjekt, vilket innebär att föreningen lämnar egen självdeklaration, får egen skattsedel och själv skattar för sin vinst. Ekonomiska föreningar beskattas som aktiebolag, d v s statlig inkomstskatt om 28%.

Ekonomiska föreningar som betraktas som kooperativ förening har (under vissa förutsättningar) rätt till avdrag för utdelning till andelsägare.

TILLBAKA

OBS: Från och med våren 2004 åtar vi oss registrering av svenska bolag endast i samband med beställningar av utländska bolag.Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.