HB Kommanditbolag Ek. förening Filial Jämför bolagsformer

FILIAL TILL UTLÄNDSKT BOLAG

REGISTRERING

Filial skall anmälas för registrering till Patent- och registreringsverket (PRV). Ansvarig för registreringsanmälan är filialens verkställande direktör. Anmälan för registrering måste göras innan filialens verksamhet får påbörjas.

Filial som registrerats hos PRV får ett eget organisationsnummer.

FIRMANAMN

Filialens firmanamn skall innehålla:

 • det utländska företagets företagsnamn (enligt registreringsbevis, inklusive angivande av företagsform)
 • tillägget "filial" eller liknande
 • uppgift om det utländska företagets nationalitet

RÄTTSLIG STÄLLNING

En filial är inte en egen juridisk person utan betraktas som en del av det utländska företaget. I alla rättsförhållanden vad gäller det utländska företagets verksamhet i Sverige, lyder filialen under svensk lag, och är skyldig att följa beslut av svenska myndigheter.

Filialen har inget eget aktiekapital eller andra tillgångar. Filialens tillgångar och skulder ingår som en del i det utländska företagets förmögenhet.

Ett och samma företag får bara ha en filial i Sverige.

ANSVAR

Det utländska företaget ansvarar för filialens skulder och förpliktelser, med bolagets samtliga tillgångar i Sverige och utomlands.

FÖRETRÄDARE

Filialen skall stå under ledning av en verkställande direktör (VD). Dessutom kan vice verkställande direktör (VVD) utses.

VD och VVD skall vara bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den som är underårig, i konkurs eller underkastad näringsförbud eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken kan inte vara VD eller VVD.

Verkställande direktören är ansvarig för filialens verksamhet. Det utländska företaget skall utfärda fullmakt för honom att i alla frågor, som rör verksamheten i Sverige, handla på det utländska företagets vägnar. VD skall även mottaga stämning för det utländska företaget och själv eller genom ombud svara för företaget och föra dess talan.

DELGIVNINGSBAR PERSON

Om verkställande direktören inte är bosatt här i landet, skall det utländska företaget bemyndiga och till registreringsmyndigheten anmäla en person som är bosatt i Sverige att på det utländska företagets vägnar ta emot delgivning. Ett sådant bemyndigande får inte lämnas till någon som är underårig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

BOKFÖRING

En filial är skyldig att ha en egen bokföring som är skild från det utländska företagets bokföring i övrigt.

Bokföringsskyldigheten omfattar bl.a. att:

 • kronologiskt och systematiskt löpande bokföra uppkomna affärshändelser och se till att verifikationer finns till alla bokföringsposter
 • avsluta bokföringen med ett årsbokslut
 • i Sverige arkivera verifikationer, bokföringsböcker och annat bokföringsmaterial.

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisning (i enlighet med årsredovisningslagen) skall upprättas.

RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

Verkställande direktören skall varje år till PRV ge in en bestyrkt kopia av:

 • filialens redovisningshandlingar och revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret,
 • motsvarande handlingar för företaget i dess helhet, om de gjorts offentliga i företagets hemland.

Handlingarna skall insändas inom sju månader från utgången av filialens räkenskapsår, och skall vara upprättade på eller översatta till svenska.

REVISION

Granskning av filialens räkenskaper och VD:s förvaltning skall utföras av en auktoriserad eller godkänd revisor.

FIRMATECKNARE

Filialens firma tecknas av Verkställande direktören ensam. Om vice VD utsetts kan denne ha egen teckningsrätt.

BREVPAPPER

Följande uppgifter måste finnas med på filialens brev, fakturor och orderblanketter:

 • filialens företagsnamn (firma)
 • filialens adress
 • filialens organisationsnummer
 • det svenska register i vilket filialen är registrerad
 • juridisk form och hemvist för det utländska företaget
 • det utländska register i vilket det utländska företaget är registrerat
 • det registreringsnummer som det utländska företaget tilldelats i det utländska registret

BESKATTNING

Ett utländskt bolag är begränsat skattskyldigt i Sverige.

Skattskyldigheten omfattar:

 • Inkomst från fast driftställe i Sverige
 • Inkomst från fastighet i Sverige
 • Inkomst på grund av avyttring av näringsbostadsrätt som omfattar nyttjanderätt till ett hus eller del av ett hus i Sverige
 • Inkomst i form av utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar
 • (Inkomstskattelagen 6:11)

Filial utgör fast driftsställe.

Det utländska bolaget är sålunda skattskyldigt för de inkomster som förvärvats genom den svenska filialen. Beskattning sker med 28 % på den beskattningsbara inkomsten.

Skatten beräknas preliminärt av skattemyndigheten och debiteras löpande under beskattningsåret. Till vägledning för preliminärberäkningen skall det utländska företaget göra en skatte- och avgiftsanmälan till skattemyndigheten.

DEKLARATION

Då näringsverksamhet bedrivs från ett fast driftställe är det utländska företaget skyldigt att deklarera inkomst av näringsverksamhet. Detta görs genom att en särskild självdeklaration lämnas för verksamhetsåret till Skattemyndigheten i Stockholm senast den 31 mars året därpå.

TILLBAKA

OBS: Från och med våren 2004 åtar vi oss registrering av svenska bolag endast i samband med beställningar av utländska bolag.Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.