HB Kommanditbolag Ek. förening Filial Jämför bolagsformer

KOMMANDITBOLAG

Ett kommanditbolag är en speciell typ av handelsbolag, som tillåter deltagande av bolagsmän med begränsat ansvar (kommanditdelägare). Minst en bolagsman måste dock deltaga med obegränsat ansvar (komplementär).

BOLAGSMÄN

Såväl fysiska som juridiska personer kan vara bolagsmän.

Minst en av bolagsmännen måste vara komplementär. Ideella föreningar och stiftelser får dock inte vara komplementärer.

Bolag som saknar komplementär anses vara ett vanligt handelsbolag, vilket innebär att de tidigare kommanditdelägarna blir obegränsat ansvariga.

BOLAGSAVTAL

Grunden för kommanditbolagetär bolagsavtalet. Genom avtalet bestämmer bolagsmännen att man avser driva näring gemensamt i bolagsform. Avtalet reglerar förhållandet mellan bolagsmännen, t ex hur vinst skall fördelas.

Det finns inga formella krav vad gäller avtalets form (kan vara muntligt eller skriftligt). Ett skriftligt avtal är dock en fördel i händelse av en framtida tvist eller annan situation där avtalets innehåll kan bli föremål för tolkning. För att vara giltigt måste ett skriftligt bolagsavtal skrivas under av samtliga bolagsmän. Avtalet är inte offentligt, dvs behöver inte lämnas ut till någon utomstående, och behöver heller inte registreras.

REGISTRERING

Kommanditbolag registreras hos Patent och Registreringsverket. Registreringen innebär att bolaget förs in i handelsregistret för det län där verksamheten bedrivs. Genom registreringen åtnjuter bolaget skydd för företagsnamnet i länet.

Om bolaget önskar namnskydd i fler än ett län kan s k skyddsregistrering göras (mot extra avgift).

JURIDISK PERSON

I och med registrering i handelsregistret (Patent och Registreringsverket) blir ett kommanditbolag en juridisk person. Detta innebär att bolaget kan ingå avtal, ha anställda, förvärva egendom och agera part i rättegång. Genom registreringen får bolaget ett organisationsnummer.

ANSVAR

Komplementärerna är personligt ansvariga för bolagets förpliktelser (t ex fullgörande av avtal och betalning av skulder). Deras ansvar är solidariskt, d v s bolagets fordringsägare kan kräva betalning för bolagets skuld hos vilken som helst av komplementärerna.

Komplementärernas ansvar är obegränsat. Varje komplementär svarar för bolagets skulder och förpliktelser med hela sin förmögenhet.

Om en ny komplementär inträder i bolaget, svarar denne även för alla skulder som bolaget ådragit sig för inträdet.

En komplementär som utträder ur bolaget har inget ansvar för skulder och förpliktelser som bolaget ådragit sig efter hans avgång. Ansvaret upphör när avgången registrerats hos PRV och kungjorts i Post och Inrikes Tidningar.

Kommanditdelägarnas ansvar är begränsat till den kapitalinsats som de har åtagit sig att göra i bolaget.

BOKFÖRING

Kommanditbolag är bokföringsskyldiga.

ÅRSREDOVISNING

Större kommanditbolag och kommanditbolag som ägs av juridiska personer är skyldiga att upprätta årsredovisning.

Årsredovisningen skall insändas till PRV tillsammans med en revisonsberättelse.

DEKLARATION

Bolagets inkomster skall deklareras av bolagsmännen.

REVISION

Revisor krävs endast för större kommanditbolagoch kommanditbolag där en eller flers juridiska personer är delägare. Revisor i kommanditbolag registreras ej av Patent och Registreringsverket.

FIRMATECKNARE

Endast registrerade firmatecknare har rätt att med rättsligt bindande verkan skriva under handlingar i bolagets namn. Om inget annat avtalats tecknar bolagsmännen firman var för sig.

Minst en av bolagsmännen måste vara firmatecknare. Om inget annat avtalats företräder bolagsmännen bolaget var för sig.

Kommanditdelägare kan inte vara firmatecknare.

FULLMAKT

Bolaget kan ge fullmakt till en utomstående person, t ex för att ta ut pengar i bank eller avhämtning av försändelser på postkontor. Sådan begränsad fullmakt kan lämnas på banken eller postens blanketter, och behöver ej registreras av registreringsmyndigheten.

PROKURA

Bolaget kan ställa ut en allmän fullmakt (prokura) till en namngiven person (prokurist), som får behörightet att företräda bolaget och teckna företagets firma.

Prokurist äger även rätt att företräda bolaget inför domstol och gentemot myndigheter, förutsatt att prokura lämnats skriftligen.

En prokurist har behörighet att företräda bolaget i allt som avser bolagets rörelse. Vissa inskränkningar finns i behörigheten. Prokurist får ej, utan särskilt bemyndigande av bolagsmännen, överlåta, söka inteckning i eller upplåta rättigheter i fast egendom eller tomträtt som tillhör bolaget.

Registrering av prokura kan göras i handelsregistret, men är ej obligatorisk.

TILLBAKA

OBS: Från och med våren 2004 åtar vi oss registrering av svenska bolag endast i samband med beställningar av utländska bolag.Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.