UTDELNING FRÅN DOTTERBOLAG
Start Källskatt Skatteavtal Svensk skatt Avräkning Metoder Effektiv skatt

AVRÄKNING AV UTLÄNDSK SKATT

AVDRAGSRÄTT  AVRÄKNING 
AVRÄKNINGSLAGEN §1  SKATTEAVTAL  SCHABLONREGELN 
AVDRAG ELLER AVRÄKNING? 

Om utdelning från utländskt dotterbolag beskattats i dotterbolagets hemviststat (källskatt), får denna skatt tillgodoräknas när mottagen utdelning tas upp till beskattning hos det svenska moderbolaget.

Detta kan ske på två sätt:

 • Genom avdrag för utländsk skatt i moderbolagets deklaration
 • Genom avräkning av utländsk skatt från den skatt som moderbolaget skall betala i Sverige

Avdrag eller avräkning av utländsk skatt kan inte göras om inkomsten är undantagen från beskattning i Sverige enligt reglerna i IL 24 kap.


Avdragsrätt

Utländsk skatt som svenskt bolag betalat på utdelning från utländskt dotterbolag, är avdragsgill i Sverige (IL 16:19).

"Utländsk särskild skatt som avser näringsverksamheten skall dras av. 2 st. Allmän skatt till en utländsk stat skall dras av, om den har betalats av en obegränsat skattskyldig person (...) på inkomster som anses ha sitt ursprung i den utländska staten."

Avdragsrätten gäller dock inte 'skatt som avser inkomster som skall undantas från beskattning i Sverige på grund av skatteavtal'.


Avräkning

Svenskt bolag som betalat utländsk skatt på utdelning från utländskt dotterbolag, har enligt Avräkningslagen rätt till nedsättning av statlig inkomstskatt.

Avräkning får ske med ett belopp som motsvarar summan av följande belopp:

 • Utländsk skatt som får avräknas enligt Avräkningslagens 1§, 1-2 st. (se nedan).
 • Utländsk skatt och annat belopp vartill rätt till avräkning föreligger enligt dubbelbeskattningsavtal (se nedan).
 • Belopp som får avräknas genom schablonregeln i Avräkningslagen 1§, 3st (se nedan).

Avräkning får högst ske med ett spärrbelopp som här utgör summan av 'den statliga inkomstskatt som beräknad utan sådan avräkning, hänför sig till de inkomster på vilka de utländska skatterna utgått'. (Finns andra utlandsinkomster som beskattats i utlandet och medtagits i taxeringen i Sverige, får skatten på dessa läggas till spärrbeloppet) (AvrL 5-6§).

Om det svenska bolaget 'erhållit avdrag såsom omkostnad för den utländska skatt, för vilken avräkning skall ske' skall avräkningsbeloppet 'minskas med det belopp varmed den statliga inkomstskatten ... har sänkts genom avdraget (AvrL 9§).


Avräkning enligt Avräkningslagen 1§

Enligt AvrL §1 har ett företag rätt att få nedsättning av statlig inkomstskatt genom avräkning av utländsk skatt.

Detta gäller om beskattning skett i utlandet på intäkt som:

 • är hänförlig till fast driftställe i Sverige,
 • medtagits vid taxering enligt inkomstskattelagen och
 • enligt skattelagstiftningen i den utländska staten anses härröra därifrån.

Rätt till avräkning enligt denna paragraf (AvrL 1§) gäller inte om statlig inkomstskatt, den utländska skatten samt den utländska intäkten omfattas av dubbelbeskattningsavtal (AvrL 2§).


Avräkning enligt skatteavtal

Rätt till avräkning av utländsk skatt kan också ges genom dubbelbeskattningsavtal med annan stat.

EXEMPTREGEL - INGEN AVRÄKNING

Sveriges skatteavtal stadgar som regel att ett svenskt bolag kan ta emot utdelning skattefritt från ett utländskt bolag, om utdelningen skulle varit skattefri enligt svensk lag om båda bolagen hade varit svenska (dubbelbeskattning undviks genom den s k 'exemptmetoden').

När utdelningen befriats från svensk skatt genom avtal på detta sätt får ingen avräkning göras av utländsk skatt i enlighet med AvrL §1, 1-2 st (Se ovan AvrL 2§).

Vissa avtal har särskilda villkor för mottagande av skattefri utdelning, t ex

 • att det svenska bolaget måste ha en viss minsta ägarandel i det utländska bolaget, eller
 • att det utländska bolaget skall vara föremål för likartad beskattning.

CREDIT OF TAX - AVRÄKNING

Om avtalet tillämpar den s k 'credit of tax'-metoden för undvikande av dubbelbeskattning får avräkning ske av utländsk skatt enligt reglerna i avräkningslagen.

Detta gäller i följande fall:

 • Vissa avtal som saknar regler om mottagande av skattefri utdelning genom den s k exemptmetoden (Egypten och Jugoslavien).
 • Utdelning från företag som inte uppfyller allmänna villkor för skattefri utdelning i avtalet (om utdelningen inte skulle varit skattefri enligt svensk lag om båda bolagen varit svenska - t ex utdelning på ej näringsbetingade andelar).
 • Utdelning från företag som inte uppfyller eventuella särskilda villkor för skattefri utdelning i avtalet (t ex om beskattningen inte är 'likartad' med svensk beskattning)

Avräkning enligt schablonregeln

Om ett svenskt företag tar emot utdelning från ett utländskt bolag och beskattningen av det utländska bolaget inte är 'jämförlig' med svensk beskattning, men andra förutsättningar för skattefrihet för utdelningen är uppfyllda (enligt IL 24:20), gäller följande:

"Utöver den avräkning som medges enligt första stycket (i AvrL §1) och enligt dubbelbeskattningsavtal, har företaget rätt att genom avräkning erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt med ett belopp som motsvarar tretton procent av utdelningens bruttobelopp." (AvrL §1, 3st)

Genom denna regel blir den svenska skatten på mottagna utdelningar från lågbeskattade dotterbolag, maximalt femton procent.

EXEMPEL

EJ 'LIKVÄRDIG BESKATTNING' I DOTTERBOLAGET

 • Utdelning av 100 % av vinsten
 • 0 % inkomstskatt i dotterbolagslandet
 • 0 % källskatt på utdelning i dotterbolagslandet
 • Beskattning i Sverige av mottagen utdelning:
  • 28 % av 100% = 28 %
  • Nedsättning genom schablonregeln: -13 %
 • Total beskattning i alla led: 15 % av dotterbolagets vinst

'LIKVÄRDIG BESKATTNING' I DOTTERBOLAGET

 • Utdelning av 100 % av vinsten
 • 16 % inkomstskatt i dotterbolagslandet.
 • 0 % källskatt på utdelning i dotterbolagslandet
 • Ingen beskattning av mottagen utdelning.
 • Total beskattning: 16 % av dotterbolagets vinst.


Avdrag eller avräkning?

Om utdelningar inte är skattefria i Sverige (enligt IL eller skatteavtal) har det svenska bolaget rätt till nedsättning av den svenska skatten motsvarande den skatt som betalts i utlandet på utdelningen.

Nedsättning av svensk skatt på mottagna utdelningar kan göras på två olika sätt:

 • Genom avdrag vid beskattningen i Sverige.
 • Genom avräkning av den utländska skatten från den svenska skatten.

Båda metoderna ger samma nedsättning

Nedanstående exempel visar nedsättning genom avdrag respektive avräkning vid 15 % utländsk skatt på utdelningen.

Avräkning
Bruttoutdelning från utlandet  1000 000
Utländsk skatt 15%       -150 000
________________________________________
Mottagen nettoutdelning     850 000
Skatt efter avräkning      -88 000
________________________________________
EFTER SKATT           762 000


Avräkning av utländsk skatt
Svensk skatt (28 % av 850 000)  238 000
Avräkningsbelopp        -150 000
________________________________________
Skatt               88 000

Avdrag
Bruttoutdelning från utlandet  1000 000
Utländsk skatt         -150 000
________________________________________
Mottagen nettoutdelning     850 000
Skatt efter avräkning      -88 000
________________________________________
EFTER SKATT           762 000Beskattningsbar utdelning efter avdrag:

Mottagen nettoutdelning     850 000
Avdrag för utländsk skatt    -150 000
________________________________________
Beskattningsbar utdelning    700 000


Avräkningsbelopp:

Utländsk skatt          150 000
Skatteminskn genom avdrag    -42 000
________________________________________
Avräkningsbelopp         108 000


Avräkning av utländsk skatt:

Svensk skatt (28% av 700 000)  196 000
Avräkningsbelopp        -108 000
________________________________________
Skatt               88 000
Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.