UTDELNING FRÅN DOTTERBOLAG
Start Källskatt Skatteavtal Svensk skatt Avräkning Metoder Effektiv skatt

Metoder för att undanröja dubbelbeskattning

EXEMPT

Utdelningen beskattas bara i källstaten, d v s den stat där det utdelande dotterbolaget har sin hemvist. Utdelningen beskattas inte i Sverige, i den mån utdelningen enligt svensk lag (IL 20:12-19) skulle ha varit undantagen från beskattning om båda bolagen varit svenska.

Avtalen innehåller som regel ett villkor om att den vinst från vilken utdelningen härrör skall ha underkastats en inkomstbeskattning som är jämförlig med den svenska.

Metoden innebär att det svenska moderbolaget inte får avräkna eller göra avdrag för eventuell utländsk skatt på utdelningen.

 ORDINARY
CREDIT

Utdelningen kan beskattas i både källstaten och mottagarens hemviststat (Sverige). Skatt som betalts i utlandet på utdelningar från dotterbolag får dras av aller avräknas från skatten i Sverige.

Denna metod används som regel i alla fall där avtalet föreskriver exemptmetoden men villkoren för exempt inte är uppfyllda, t ex:

 • Om utdelningen inte skulle varit skattefri enligt svensk lag (IL 20:12-19), t ex om den tas emot av ett investmentföretag.
 • Om mottagaren av utdelningen är en privatperson eller handelsbolag.
 • Om ett villkor i skatteavtalet om 'jämförlig' beskattning inte är uppfyllt.

Vissa avtal tillämpar ordinary credit genomgående (ingen exemptregel), t ex avtalen med:

 • Belgien
 • De länder för vilka det gamla skatteavtalet med Jugoslavien fortsatt skall gälla, d v s Jugoslavien, Kroatien och Slovenien.
 • Ryssland
 • Indonesien
 • Kina

I vissa situationer kan ordinary credit vara förmånligare än exempt, t ex när utdelningen uppfyller villkor för skattebefrielse enligt svensk lag. Mottagaren av utdelningen har då rätt att avräkna utländsk skatt mot svensk skatt på andra utdelningar från utlandet som inte är skattebefriade (over-all-principen).

 MATCHING
EXEMPT

Samma regler som för exemptmetoden, dock med den skillnaden att utdelning från utländskt dotterbolag är skattebefriad även om det utdelande bolaget inte är föremål för en inkomstbeskattning som är 'jämförlig' med svensk beskattning. Utdelning från lågbeskattade bolag i länder där avtalet föreskriver matching exempt kan alltså tas emot skattefritt i Sverige.

Matching exempt tillämpas i avtal med följande länder:

 • Estland
 • Lettland
 • Bolivia
 • Namibia
 • Vietnam

 MATCHING
CREDIT

Samma regler som ordinary credit, dock med den skillnaden den utländska skatt får avräknas också skall innefatta utländsk skatt 'som skulle ha erlagts om inte befrielse från eller nedsättning av skatt medgivits'. Matching credit tillämpas i de avtal som också tillämpar matching exempt.

 SKATTE-
TILLGODOHAVANDE

Storbritannien tillämpar ett system med skattetillgodohavande. Regeln innebär att bolag som tar emot utdelning får ett tillgodohavande motsvarande hälften av 1/9 av den inkomstskatt som det utdelande bolaget betalat på den utdelade vinsten. Utdelning plus tillgodohavande utgör sedan underlag för uttag av källskatt (5 %). Detta gäller bolag som äger andelar motsvarade minst 10 % av röstetalet i det utdelande bolaget.

 SCHABLONREGELN

Om ett svenskt företag tar emot utdelning från ett utländskt bolag och beskattningen av det utländska bolaget inte är 'jämförlig' med svensk beskattning, men andra förutsättningar för skattefrihet för utdelningen är uppfyllda (enligt IL 24:20), gäller följande:

"Utöver den avräkning som medges enligt första stycket (i AvrL §1) och enligt dubbelbeskattningsavtal, har företaget rätt att genom avräkning erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt med ett belopp som motsvarar tretton procent av utdelningens bruttobelopp." (AvrL §1, 3st)

Genom denna regel blir den svenska skatten på mottagna utdelningar från lågbeskattade dotterbolag, maximalt femton procent.

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.