UTDELNING FRÅN DOTTERBOLAG
Start Källskatt Skatteavtal Svensk skatt Avräkning Metoder Effektiv skatt

BESKATTNING I SVERIGE

ALLMÄNNA REGLER  DOTTERBOLAG I UTLANDET 
DOTTERBOLAG I AVTALSLÄNDER  EU-REGLER  EN TUMREGEL 
OM UTDELNING EJ ÄR SKATTEFRI  DOTTERBOLAG I OFFSHORELÄNDER  JÄMFÖRELSETABELL

Skattefri utdelning - allmän regel

För svenska aktiebolag gäller att utdelning från dotterbolag till moderbolag är skattefri om

 • moderbolaget inte är ett investmentbolag eller förvaltningsföretag, och
 • moderbolagets andelar i dotterbolaget är 'näringsbetingade'.

Moderbolagets ägarandelar betraktas som 'näringsbetingade' om:

 • de motsvarar minst 25% av röstetalet för samtliga andelar i dotterbolaget, och
 • utgör en kapitaltillgång i moderbolaget (Inkomstskattelagen 24:15-16)

Dotterbolag i utlandet

Mottagen utdelning från dotterbolag i utlandet behöver inte beskattas i Sverige om

 • utdelningen skulle varit skattefri om det utdelande bolaget varit svenskt (se de allmänna villkoren ovan)
 • inkomstbeskattningen av dotterbolaget är 'jämförlig med inkomstbeskattningen ... av ett svenskt företag med motsvarande inkomster'. (IL 24:20)

'Jämförlig' beskattning innebär i praxis minst 15%.

Dotterbolag i avtalsländer

Dotterbolag i länder som Sverige har skatteavtal med anses alltid ha en 'jämförlig beskattning' om:

 • dotterbolagets inkomster har 'uppkommit i näringsverksamhet i Sverige eller något avtalsland'
 • dotterbolagets inkomster 'beskattas med en inkomstskatt som normalt tillämpas på juridiska personer i det land eller de länder där näringsverksamheten bedrivs'. (IL 24:21)

EU-regler

För utdelning från 'företag som hör hemma i en utländsk stat som är medlem i Europeiska Unionen' gäller dessutom att andelar anses som 'näringsbetingade' också om andelarna utgör lagertillgångar hos moderbolaget.

En tumregel

En tumregel är att utdelning från dotterbolag är skattefri i Sverige om

 • andelarna i dotterbolaget utgör en kapitaltillgång i moderbolaget,
 • moderbolaget äger minst 25% av dotterbolaget, och
 • dotterbolaget är föremål för minst 15% inkomstbeskattning i sitt hemland.

Om utdelning ej är skattefri

Om utdelning ej är skattefri beskattas den hos moderbolaget med 28% inkomstskatt för näringsverksamhet.

Detta gäller t ex om:

 • moderbolaget är ett investmentbolag eller förvaltningsbolag,
 • andelarna i det utländska bolaget inte kan anses vara 'näringsbetingade', eller
 • beskattningen av dotterbolaget är lägre än 15%

Detta gäller under förutsättning att dotterbolagets vinster inte är föremål för s k löpande delägarbeskattning i enlighet med IL 6:13-16.

Dotterbolag i offshoreländer

Bolag som

 • inte räknas som 'utländskt bolag' och
 • har en svensk ägarandel överstigande 50%

är föremål för s k löpande delägarbeskattning, d v s svenska delägare är skattskyldiga för 'så stort belopp som motsvarar hans del av den juridiska personens inkomst'. Detta innebär att det svenska moderbolaget inte skall ta upp eventuell utdelning från dotterbolaget (IL 42:22), men att moderbolagets hela andel av vinsten i dotterbolaget skall tas upp som intäkt av näringsverksamhet i Sverige.

För att ett bolag skall räknas som ett 'utländskt bolag' i enlighet med definitionen i inkomstskattelagen (IL 6:12-16) krävs antingen att

 • Beskattningen av dotterbolaget är 'likartad med den som gäller för svenska aktiebolag', eller
 • Dotterbolaget 'hör hemma och är skattskyldig till inkomstskatt' i någon av de stater som räknas upp i IL 6:10. Bolaget skall också omfattas av skatteavtalet med staten ifråga samt 'ha hemvist i denna stat enligt avtalet'
Beskattning om villkoren i IL 24:20, 1 ej är uppfyllda
Typ av bolag Beskattning av
utdelande
bolag
Svensk beskattning
av utdelning
Ej 'utländskt bolag'
(svensk ägarandel >50%)
0 - 15 % Delägarbeskattning
enligt IL 6:13-16
Ej 'utländskt bolag'
(svensk ägarandel <50%)
0 - 15 % 28%
'Utländskt bolag' enl IL 6:09 Mer än 15 % 28%
'Utländskt bolag' enl IL 6:10 Oavsett nivå 28%
Beskattning om villkoren i IL 24:20, 1 är uppfyllda
Typ av bolag Beskattning av
utdelande
bolag
Svensk beskattning
av utdelning
Ej 'utländskt bolag'
(svensk ägarandel >50%)
0 - 15 % Delägarbeskattning
enligt IL 6:13-16
Ej 'utländskt bolag'
(svensk ägarandel <50%)
0 - 15 % 28%
'Utländskt bolag' enl IL 6:09 Mer än 15% Skattefri
'Utländskt bolag' enl IL 6:10 0 - 15% 28 %
'Utländskt bolag' enl IL 6:10 Mer än 15% Skattefri
Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.