GIBRALTAR
Start Fakta Skatt Tax Exempt Companies Registrera Våra tjänster

NYTT SKATTESYSTEM I GIBRALTAR

Det tidigare tillämpade systemet med skattebefrielse (s k Tax Exempt) har nu upphört, efter överenskommelse mellan Gibraltar och EU-kommissionen. Bolag som fått tidigare beviljats Tax Exempt Status kommer att få behålla denna fram till år 2010. Inga nya ansökningar om Tax Exempt kommer dock att beviljas.

Vi återkommer med mer information om de aktuella förändringarna och de alternativ i Gibraltar som fortsättningsvis kan erbjuda en förmånlig beskattning - exempelvis s k 'Non Resident Companies' vilka inte beskattas för inkomster utanför Gibraltar.

KONTAKTA OSS


Uppdaterad den 30 juli 2006.

BILDANDE AV NYTT BOLAG

Ingående tjänster

I bolagsbildningen ingår följande tjänster:

 • Sökning på bolagsnamn
 • Upprättande av bolagsordning (Memorandum & Articles of Association)
 • Hållande av konstituerande styrelsemöte
 • Ansökan om registrering inklusive erläggande av registreringsavgift
 • Erläggande av stämpelskatt
 • Nominell styrelseledamot (Nominee Director) (1 år)
 • Sekreterare (Company Secretary) (1 år)
 • Registrerad adress (Registered Office) 1 år
 • Ansökan om skattebefrielse (Tax Exempt Status) till finansmyndigheten (the Financial and Development Secretary)
 • Korrespondens och inlämnande av nödvändiga dokument till finansmyndigheten
 • Öppnande av bankkonto i Gibraltar

Följande dokument ingår:

 • Bolagsordning (Memorandum & Articles of Association); levereras i 3 exemplar
 • Upprättande av protokoll för konstituerande styrelsemöte; levereras i 1 exemplar (bevittnad kopia)
 • Uppgifter lämnade till registreringsmyndigheten om styrelseledamöter (Company's Particulars of Directors); levereras i 1 exemplar (bevittnad kopia)
 • Uppgifter lämnade till registreringsmyndigheten om fördelning av aktier (Company's Return of Allotments); levereras i 1 exemplar (bevittnad kopia)

Följande dokument ingår, men skall enligt lag förvaras på bolagets registrerade adress (Registered Office):

 • Register (Register of Members)
 • Aktiebok (Share Certificate Book)
 • Protokollsbok (Minute Book)
 • Bolagsstämpel (Company Seal)
Information och dokument som krävs för bolagsbildningen
 • Önskat bolagsnamn
 • Önskat nominellt aktiekapital
 • Namn, adress för verklig aktieägare (Beneficial Owner)
 • Kontakttelefonnummer för verklig aktieägare - att användas av bolagssekreteraren
 • Referens för verklig aktieägare från advokat, bank eller revisor
Nominella aktieägare (Nominee Shareholders)

Konfidentialitet kan garanteras genom användande av s k nominella aktieägare (Nominee Shareholders). Den nominelle aktieägaren tillhandahålls av vår samarbetspart i Gibraltar. Aktierna innehas av den nominella aktieägaren i enlighet med ett avtal (Nominee Shareholders Agreement) eller trustförordnande (Trust Deed).

Ingen information om den verklige aktieägaren (the Beneficial Owner) är tillgänglig i något offentligt register.

Den verklige aktieägarens (the Beneficial Owner) identitet är känd för:

 • tillhandahållaren av nominella aktieägare i Gibraltar, vilken också tillhandahåller sekreterare (Company Secretary) och registrerad adress (Registered Office).
 • finansmyndigheten i Gibraltar, som kräver denna information för prövning av ansökan om skattefrihet. Denna information behandlas konfidentiellt och är inte tillgänglig för allmänheten eller utländska myndigheter.

Den enda information som måste lämnas av den verklige aktieägaren är namn och adress.

Avtalet om nominella aktieägare (Nominee Shareholders Agreement) kan sägas upp av den verklige aktieägaren när som helst. När avtalet ingås får den verklige aktieägaren (The Beneficial Owner) en odaterad anmälan om aktieöverlåtelse (Share Transfer Form), undertecknad av den nominella aktieägaren. Genom användande av detta dokument kan den verklige aktieägaren när som helst ta direkt kontroll över aktierna i bolaget.

Nominella styrelseledamöter (Nominee Directors)

Genom särskilt avtal kan också nominella styrelseledamöter tillhandahållas. Dessa registreras då i det offentliga bolagsregistret, vilket möjliggör en ytterligare konfidentialitet.

De nominella styrelseledamöternas uppdrag kan återkallas av den verklige ägaren (Beneficial Owner) när som helst. När avtalet ingås får den verklige ägaren (The Beneficial Owner) en odaterad avsägelse (Letter of Resignation), undertecknad av den nominella styrelseledamoten. Genom användande av detta dokument kan den verklige aktieägaren när som helst ersätta den nominella styrelseledamoten.

När avtal om tillhandahållande av nominella styrelseledamöter ingås fordras att verklige ägaren lämnar en ansvarsförbindelse (Indemnity Agreement) som håller den nominella styrelseledamoten skadelös för alla skyldigheter (liabilities) som denne inträtt i som följd av det åtagna uppdraget.

Öppnande av bankkonto

Öppnande av bankkonto i Gibraltar ingår i bildandet av ett Gibraltar Exempt Company.

Följande handlingar fordras för öppnande av konto:

 • Passkopia för samtliga personer som skall ha teckningsrätt för företagets konto
 • Referens i original från bank, advokat eller revisor. Referensen skall lämnas på engelska och avse teckningsrättshavarens finansiella ställning och goda vandel (financial standing and good character)
 • Ifyllda och undertecknade ansökningshandlingar (tillhandahålls av vår samarbetspart i Gibraltar).
Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.