HOLDINGBOLAG
Start ABC Utdelning Kapitalvinst Struktur Överföring Rättsfall Svenska regler Jurisdiktioner Offshore?

MOTTAGANDE AV KAPITALVINST
GENOM HOLDINGBOLAG


Allmänt

Kapitalvinster vid avyttring av svenska dotterbolag kan överföras till holdingbolaget utan att belastas av bolagsskatt i Sverige, och tas emot skattefritt i holdingbolagslandet. Total skatt på kapitalvinster blir 0 %.

Svensk beskattning av kapitalvinst vid försäljning av andelar i dotterbolaget

Ett utländskt bolag är inte skattskyldigt för reavinst vid försäljning av aktier i Sverige.

Skattskyldigheten för utländska bolag regleras i Inkomstskattelagen (IL):

'Utländska juridiska personer är begränsat skattskyldiga.' (IL 6 kap, 7§)

'Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för
1. inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige,
2. inkomst på grund av att en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige avyttras, och
3. inkomst i form av utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar.' (IL 6 kap, 11§, 1 st)

Att holdingbolaget äger ett dotterbolag i Sverige innebär inte att det holdingbolaget skall anses ha ett 'fast driftställe' i Sverige:

’Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe för det andra.’ (Skatteavtalet mellan Sverige och Storbritannien, artikel 5:7)
Beskattning av kapitalvinster i holdingbolagslandet vid försäljning av andelar i dotterbolaget

Reavinster beskattas i holdingbolagslandet med normal bolagsskatt.

Holdingbolag är dock undantagna från denna beskattning, i enlighet med reglerna om s.k. 'Participation exemption', under förutsättning att följande kriterier är uppfyllda:

  • Holdingbolaget måste inneha minst 10 % av aktierna i dotterbolaget;
  • Aktierna måste innehas under minst 12 månader;
  • Dotterbolaget skall ha varit föremål för beskattning i sitt hemland (Sverige)
Minsta innehav

De flesta holdingbolagsländer tillämpar regler om minsta kvalificerat innehav för skattefritt mottagande av kapitalvindt vid försäljning av dotterbolag. EU's s k moder-dotterbolagsdirektiv (Parent-Subsidiary Directive) föreskriver ett minsta innehav om 10 % i dotterbolaget.

Minsta innehavstid

De flesta holdingbolagsländer tillämpar en ettårsregel vad gäller innehav av aktier i dotterbolag i Sverige. Detta innebär att ett sammanhållet innehav om minst tolv månader är en förutsättning för skattefritt mottagande av kapitalvinst.


MER INFORMATION

Kontakta oss för en inledande konsultation.


Uppdaterad den 20 juni 2007

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2006 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.