HOLDINGBOLAG
Start ABC Utdelning Kapitalvinst Struktur Överföring Rättsfall Svenska regler Jurisdiktioner Offshore?

ÖVERFÖRING AV SVENSKT BOLAG TILL HOLDINGBOLAGSSTRUKTUR


Att tänka på

  • Grundregel
  • Kriterier för näringsbetingade innehav
  • Spärregeln
  • Skalbolagsregler
  • Eventuella regler i holdingbolagslandet

MER INFORMATION

Mer information om svenska regler för kapitalvinstbeskattning finner Du HÄR!


Mer information om rättsfallstillämpning avseende spärregeln i IL 53 kap, finner Du HÄR!


Grundregeln

Grundregeln innebär att försäljning av ett dotterbolag till ett bolag inom EU (eller annat land som Sverige har skatteavtal med) kan ske utan skattekonsekvens för det säljande bolaget.

Grundregeln återfinns i Inkomstskattelagen (IL 25a kap):

3 § Bestämmelserna i 5-18 §§ tillämpas när näringsbetingade andelar (...) avyttras och det avyttrande företaget är
1. ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som inte är ett investmentföretag, (...)
5 § En kapitalvinst skall inte tas upp (...) En kapitalförlust får dras av bara om en motsvarande kapitalvinst skulle ha tagits upp.
Anm: Bestämmelserna i 6-8 §§ avser avyttring av marknadsnoterade aktier (se nedan); bestämmelserna i 9-18 §§ avser avyttring av andelar i s k skalbolag (se nedan) Dessa skrivningar har utelämnats ovan. Se den fullständiga lagtexten för vidare information.

Tillämpning av grundregeln förutsätter att 'målbolaget', d v s det aktiebolag i Sverige som skall bli ett dotterbolag till holdingbolaget, avyttras av ett svenskt aktiebolag. En sådan försäljning faller under grundregeln att avyttring av dotterbolagsaktier alltid är skattefri.

Det är därför en klar fördel om avyttringen av aktierna i det svenska bolaget kan ske av ett svenskt ägarbolag, istället för av privatpersoner (om dessa har skattemässig hemvist i Sverige).

Näringsbetingade aktier

Grundregeln ovan förutsätter att det innehav som avyttras till det utländska holdingbolaget är näringsbetingat. Innehav av onoterade aktier räknas alltid som näringsbetingade. För marknadsnoterade aktier gäller att ett innehav om minst 10 % som innehafts i minst ett år, räknas som näringsbetingat.

Definitionen av näringsbetingade aktier återfinns i IL 24:13-14:

13 § Med näringsbetingad andel avses en andel i ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, om den uppfyller villkoren i 14 § och ägs av en sådan juridisk person (ägarföretaget) som är
1. ett svenskt aktiebolag (...) som inte är ett investmentföretag, (...)
14 § Andelen skall vara en kapitaltillgång och uppfylla någon av följande förutsättningar:
1. Andelen är inte marknadsnoterad.
2. Det sammanlagda röstetalet för ägarföretagets samtliga andelar i det ägda företaget motsvarar tio procent eller mer av röstetalet för samtliga andelar i företaget.
3. Innehavet av andelen betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller av ett företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå det nära.
(...) En andel i ett privatbostadsföretag anses inte näringsbetingad.
Spärregeln

Spärregeln innebär att avyttring av aktier i ett svenskt aktiebolag från fysisk person med skattemässig hemvist i Sverige, till ett bolag i utlandet (med samma ägare), måste ske till marknadspris.

Spärregeln återfinns i IL 53 kap:

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om överlåtelser av tillgångar till underpris från en fysisk person (...) till ett företag som överlåtaren eller någon närstående till överlåtaren är delägare i. (...)
6 § Bestämmelserna i 7 och 8 §§ gäller om en fysisk person överlåter en tillgång utan ersättning eller mot ersättning som understiger tillgångens marknadsvärde till
1. en utländsk juridisk person som överlåtaren eller någon närstående till överlåtaren, direkt eller indirekt, äger andelar i, eller
2. ett sådant svenskt aktiebolag, (...) som en utländsk juridisk person som avses i 1, direkt eller indirekt, äger andelar i. (...)
7 § Den överlåtna tillgången skall anses ha avyttrats mot en ersättning som motsvarar tillgångens marknadsvärde.
8 § När det skall beräknas ett omkostnadsbelopp för överlåtarens och närståendes andelar i den förvärvande juridiska personen skall, om ersättning inte har lämnats, den sammanlagda anskaffningsutgiften för andelarna ökas med ett belopp som motsvarar marknadsvärdet på tillgången. Om ersättning har lämnats, skall anskaffningsutgiften i stället ökas med skillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen. (...)
11 § Om bestämmelserna i 6-8 §§ är tillämpliga, skall förvärvaren anses ha förvärvat tillgången för ett belopp som motsvarar den ersättning som överlåtaren enligt 7 § skall anses ha fått.
Anm: Särskilda regler gäller för avyttring av andelar ägda genom handelsbolag, respektive andelar i privatbostadsföretag. Dessa skrivningar har utelämnats ovan. Se den fullständiga lagtexten för vidare information.

Spärregelns konsekvens - att den överlåtna tillgången skall anses ha avyttrats mot en ersättning som motsvarar tillgångens marknadsvärde - utgör inget problem så länge bolaget är nystartat eller har ett nettovärde som motsvarar aktiekapitalet.

Om nettovärdet enligt senaste årsredovising är högre, riskerar dock de tidigare ägarna (fysiska personer) att uttagsbeskattas.

Det är därför vanligt att överföringen av aktierna i 'målbolaget' till holdingbolaget sker i två steg.

Först säljer privatpersonen sitt bolag till ett annat eget svenskt aktiebolag, sedan säljer detta bolag 'målbolaget' till holdingbolaget i utlandet. Den första försäljningen anses vara en tillåten s k 'underprisöverlåtelse' till eget bolag, och kan göras utan skattekonsekvens.

Den efterföljande försäljningen från det egna bolaget till holdingbolaget kan därefter göras utan skattekonsekvens enligt grundregeln ovan, förutsatt att villkoren för en sådan skattefri avyttring av dotterbolagsaktier är uppfyllda.

Skalbolagsregler

Skalbolagsreglerna syftar till att förhindra att obeskattade bolagsvinster otillbörligt överförs till förvärvande bolag.

Skalbolagsreglerna återfinns i IL 25a:

9 § Om det uppkommer en kapitalvinst vid avyttringen av en delägarrätt som hänför sig till ett skalbolag (...) skall ersättningen tas upp som kapitalvinst (skalbolagsbeskattning) det beskattningsår när delägarrätten avyttrats (...).
Ett företag är ett skalbolag enligt bestämmelserna i detta kapitel om summan av marknadsvärdet av företagets likvida tillgångar enligt 14-16 §§ överstiger jämförelsebeloppet enligt 17 § vid tidpunkten för avyttringen. (...)
11 § Skalbolagsbeskattning enligt 9 § skall inte ske om
1. det företag som den avyttrade delägarrätten hänför sig till tar upp företagets överskott eller underskott i en sådan skalbolagsdeklaration som avses i 10 kap. 8 a § första stycket skattebetalningslagen (...),
2. ett särskilt bokslut ligger till grund för inkomstberäkningen enligt 1, och
3. säkerhet ställs om sådan har begärts med stöd av 11 kap. 11 b § skattebetalningslagen. (...)
12 § Om avyttringen inte leder till att ett väsentligt inflytande går över till någon annan, skall skalbolagsbeskattning enligt 9 § ske bara om det föreligger särskilda omständigheter. (...)
14 § Med likvida tillgångar avses i detta kapitel kontanter, värdepapper och liknande tillgångar med undantag för sådana tillgångar som avses i 15 §. Som likvida tillgångar räknas också andra tillgångar om
1. tillgångarna anskaffats tidigast två år före avyttringen,
2. tillgångarna saknar affärsmässigt samband med verksamheten sådan den bedrevs intill två år före avyttringen, och
3. det inte framgår att anskaffningen skett i annat syfte än att tillgångarna lätt skulle kunna avyttras efter avyttringen av andelen.
15 § Som likvida tillgångar räknas inte
1. andelar och aktiebaserade delägarrätter i företag som är i sådan intressegemenskap som avses i 2 § 1 med det företag som den avyttrade delägarrätten är hänförlig till (...).

Skalbolagsbeskattning kan således inte komma i fråga om skalbolagdeklaration upprättas innan förvärvet.

Eventuella regler i holdingbolagslandet
Minsta innehav

De flesta holdingbolagsländer tillämpar regler om minsta kvalificerat innehav för skattefritt mottagande av utdelningar från dotterbolag och kapitalvinst vid avyttring av dotterbolag. EU's s k moder-dotterbolagsdirektiv (Parent-Subsidiary Directive) föreskriver ett minsta innehav om 25 % i dotterbolaget.

Minsta innehavstid

De flesta holdingbolagsländer tillämpar en ettårsregel vad gäller innehav av aktier i dotterbolag i Sverige. Detta innebär att ett sammanhållet innehav om minst tolv månader är en förutsättning för skattefritt mottagande av vinstutdelning och/eller kapitalvinst.

Holdingbolaget måste alltså äga dotterbolaget i Sverige i minst tolv månader innan en försäljning av dotterbolaget sker, om kapitalvinsten vid försäljningen skall kunna tas emot skattefritt.

För skattefritt mottagande av vinstutdelning gäller motsvarande regler. Som regel behöver inte tolvmånadersperioden ha fullgjorts före utdelningstillfället. Dock gäller att tolvmånadersperioden skall fullgöras för att mottagen utdelning slutligt skall betraktas som skattefri i holdingbolagslandet.

Underkapitaliseringsregler

De flesta holdingbolagsländer tillämpar s k underkapitaliseringsregler. Detta innebär dels att det måste finnas ett visst förhållande mellan aktiekapitalet i holdingbolaget och det totala värdet av de underliggande dotterbolag som ingår i strukturen.

Dels att holdingbolaget måste förvärva aktierna i dotterbolaget till marknadspris (d v s verkliga värden, inte till underpris - även om försäljning av dotterbolagsaktier kan göras i Sverige utan skattekonsekvens, oavsett pris).

Denna problematik kan dock undvikas genom att holdingbolaget bildar ett nytt dotterbolag i Sverige, till vilket aktierna i 'målbolaget' (d v s det bolag som skall överföras till holdingbolagsstrukturen) avyttras.


Överföring av aktier till
holdingbolag i utlandet

1. Nystartad verksamhet

Nystartad verksamhet kan bedrivas i ett nybildat avenskt aktiebolag. Det utländska holdingbolaget bildar i sådant fall ett nytt svenskt dotterbolag med minimikapital 100 000 kronor. Här fordras med andra ord ingen överlåtelse av en existerande verksamhet, utan bildandet sker helt enkelt genom att det utländska holdingbolaget låter bilda ett nytt AB i Sverige och tillskjuter aktiekapitalet till dotterbolaget från sitt eget kapital.

2. Överföring av bolag till nominellt värde

Om värdet på 'målbolaget' i Sverige endast uppgår till det nominella aktiekapitalet, kan det svenska bolaget i princip förvärvas för en köpeskilling motsvarande aktiekapitalet. Köpeskillingen (i normalfallet 100 000 kr) tas i detta fall ur holdingbolagets egna kapital och betalas till säljaren (fysisk person eller svenskt aktiebolag).

3. Överföring av bolag med högre värde
Aktier ägda genom bolag

Aktier ägda genom ett svenskt aktiebolag kan överföras till ett holdingbolag i utlandet utan skattekonsekvens för det avyttrande företaget.

Aktier ägda av fysiska personer

Spärregeln (se ovan) innebär att avyttring av aktier i ett svenskt aktiebolag från fysisk person med skattemässig hemvist i Sverige, till ett bolag i utlandet (med samma ägare), måste ske till marknadspris.

För att undgå uttagsbeskattning vid överlåtelsen är det därför fördelaktigt att först 'bolagisera' de privatägda innehaven (ägarna överför aktierna i 'målbolaget' till ett eget svenskt aktiebolag, för att sedan överföra aktierna från detta bolag till det utländska holdingbolaget. Detta förfarande är prövat i Skatterättsnämnden och befunnits ej utgöra otillåtet förfarande enligt skatteflyktslagen, en bedömning som fastställts av regeringsrätten (se ovan).

Överföring till dotterbolag till holdingbolaget

Seriösa holdingbolagsjurisdiktioner ställer som regel krav på:

a) ett visst förhållande mellan värdet på underliggande dotterbolag och det nödvändiga minimikapitalet hos holdingbolaget (i Luxemburg skall t ex det nödvändiga minimikapitalet hos holdingbolaget (s k SOPARFI-bolag) uppgå till minst 15 % av det totala värdet av underliggande dotterbolag i strukturen).

b) att förvärvet av aktierna i de underliggande dotterbolagen skall ske till marknadspris.

För att göra strukturen så effektiv som möjligt likviditetsmässigt, är det därför en fördel att låta holdingbolaget bilda ett nytt dotterbolag i Sverige, vilket sedan förvärvar de 'målbolag' som skall ingå i holdingbolagsstrukturen.

MER INFORMATION

Mer information om svenska regler för kapitalvinstbeskattning finner Du HÄR!


Mer information om rättsfallstillämpning avseende spärregeln i IL 53 kap, finner Du HÄR!KONSULTATION

Kontakta oss för en inledande konsultation.


Uppdaterad den 20 juni 2007

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2006 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.