HOLDINGBOLAG
Start ABC Utdelning Kapitalvinst Struktur Överföring Rättsfall Svenska regler Jurisdiktioner Offshore?

VINSTUTDELNING TILL HOLDINGBOLAG


Allmänt

Beskattade vinster från svenska dotterbolag kan överföras till holdingbolaget utan att belastas av utdelningsskatt (kupongskatt) i Sverige, och tas emot skattefritt i holdingbolagslandet. Total skatt på utdelningar blir 0 %.

Svensk kupongskatt på utdelning till utländskt bolag?

Kupongskatt utgår med 30% på utdelning till utländska aktieägare.

Kupongskattelagen stadgar dock:

Skattskyldighet föreligger inte heller för en juridisk person i en främmande stat som är medlem i Europeiska gemenskapen, om den innehar 25 procent eller mer av andelskapitalet i det utdelande bolaget och uppfyller villkoren i artikel 2 i det av Europeiska gemenskapernas råd den 23 juli 1990 antagna direktivet om en gemensam ordning för beskattning avseende moder- och dotterbolag i olika medlemsstater i direktivets lydelse den 1 januari 1995 (90/435/EEG).

Ingen kupongskatt utgår därför vid utdelning från det svenska till holdingbolaget, förutsatt att detta innehar ett kvalificerat innehav (normalt 10 %) eller mer av det svenska bolaget.

Beskattning av mottagen utdelning i holdingbolagslandet

Utdelningar som holdingbolaget tar emot är undantagna från beskattning, under reglerna om s.k. 'Participation exemption', under förutsättning att följande kriterier är uppfyllda:

  • Holdingbolaget måste inneha minst 10 % av aktierna i dotterbolaget;
  • Aktierna måste innehas under minst 12 månader;
  • Dotterbolaget skall ha varit föremål för beskattning i sitt hemland (Sverige)
Minsta innehav

De flesta holdingbolagsländer tillämpar regler om minsta kvalificerat innehav för skattefritt mottagande av utdelningar från dotterbolag. EU's s k moder-dotterbolagsdirektiv (Parent-Subsidiary Directive) föreskriver ett minsta innehav om 10 % i dotterbolaget.

Minsta innehavstid

De flesta holdingbolagsländer tillämpar en ettårsregel vad gäller innehav av aktier i dotterbolag i Sverige. Detta innebär att ett sammanhållet innehav om minst tolv månader är en förutsättning för skattefritt mottagande av vinstutdelning. Som regel behöver inte tolvmånadersperioden ha fullgjorts före utdelningstillfället. Dock gäller att tolvmånadersperioden skall fullgöras för att mottagen utdelning slutligt skall betraktas som skattefri i holdingbolagslandet.


MER INFORMATION

Kontakta oss för en inledande konsultation.


Uppdaterad den 20 juni 2007

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2006 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.