HONG KONG
Start Fakta Beskattning Bolag i HK Registrera bolag Våra tjänster

BILDANDE AV NYTT BOLAG

Ingående tjänster

Vi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster, från enklare bolagsbildning (HONG KONG BOLAGSPAKET BAS) till kompletta tjänstepaket med nominella ägare, styrelse, öppnande av bankkonto (BOLAGSPAKET GULD), samt även management, fakturering och olika 'virtuella kontorstjänster' (BOLAGSPAKET PLATINA).

Vid bildande av bolag i Hong Kong ingår alltid följande tjänster:

 • Sökning på bolagsnamn
 • Ansökan om registreringsbevis (Certificate of Registration)
 • Ansökan om införande i handelsregistret (Business Registration Certificate)
 • Upprättande av bolagsordning (Memorandum & Articles of Association); levereras i 20 exemplar
 • Aktiebrev och registerbok (Statutory Book)
 • Företagsstämplar/sigill; sigill och attesteringsstämpel
 • Registrering av styrelseledamöter, sekreterare och registrerad adress
 • Upprättande av protokoll för konstituerande styrelsemöte
 • Ansökan om registrering i handelsregistret (Business Registration Certificate) inklusive första årets avgifter
 • Årsavgift till bolagsregistret (Companies Register filing fee) (1 år)
 • Tillhandahållande av officiell adress (Registered Office) för korrespondens med lokala myndigheter (1 år)
 • Tillhandahållande av bolagssekreterare (Company Secretary) (1 år, se nedan för detaljerad beskrivning)
 • (1 år)
Information och dokument som krävs för bolagsbildningen
 • Förslag på bolagsnamn
 • Uppgift om vilket auktoriserat respektive emitterat aktiekapital som skall registreras, samt hur aktierna skall fördelas
 • Adressuppgift och kopia av pass för alla ägare
 • Om nominella styrelseledamöter ej önskas: adressuppgift och kopia av pass för alla styrelseledamöter (Directors)
Viktiga regler
 • Bolaget får ej ha samma namn som ett redan existerande bolag. Namnet får inte heller vara förväxlingsbart med ett registrerat bolagsnamn.
 • I enlighet med bolagsförordningen (Company Ordinances), måste ett bolag registrerat i Hong Kong ansöka om registrering i handelsregistret (Business Registration Certificate) inom en månad från bolagets registreringsdatum. Ansökan görs hos skattemyndigheten (Inland Revenue Departement).
 • Alla bolag som är registrerade i Hong Kong måste ha minst två aktieägare, två styrelseledamöter (Directors) och en sekreterare (Company Secretary). En person kan inneha flera uppdrag; d v s en person kan vara aktieägare, styrelseledamot och sekreterare samtidigt.
 • Aktieägare och styrelseledamöter kan vara av vilken nationalitet som helst. Bolagets sekreterare (the Company Secreterary) måste vara en fysisk person som är hemmahörande i Hong Kong, eller ett bolag registrerat i Hong Kong. Vårt pris inkluderar tillhandahållande av två nominella aktieägare (Nominee Shareholders), två nominella styrelseledamöter (Nominee Directors) samt Company Secreterary för första året.
 • Bolagets registrerade adress (Registered Office) måste vara i Hong Kong. Vårt pris inkluderar tillhandahållande av Registered Office för första året.
Company Secretary

Följande krävs enligt lag i Hong Kong:

 • Alla limited-bolag som registreras i Hong Kong måste utse minst en bolagssekreterare (Company Secretary); aktieägare och styrelseledamöter får utses till Company Secretary;
 • Bolagets sekreterare skall vara hemmahörande i Hong Kong; antingen en fysisk person stadigvarande bosatt i Hong Kong, eller ett bolag registrerat i Hong Kong.

Company Secretary ansvarar för:

 • Kallelse av aktieägare till bolagsstämma
 • Förande av protokoll vid bolagsstämma
 • Undertecknande av dokument i bolagets namn inom ramen för sekreterarens uppgifter
 • Registrering av aktieöverlåtelser
 • Handhavande av bolagets handlingar (avser bolagsstämma, styrelse samt sekreterarens uppgifter)
 • Anmälan till registreringsmyndigheten (Companies Registry) vid ändring av uppgifter rörande aktieägare, styrelseledamöter (Directors) och sekreterare.

I den tillhandahållna sekreterartjänsten ingår:

 • Upprättande av årsrapport (Annual Return) till bolagsregistret; årsavgift (filing fee) till registret ingår
 • Anmälan om adressändring och ändring avseende Registered Office
 • Upprättande av protokoll
 • Anmälan om ändrade uppgifter avseende styrelseledamöter och sekreterare
Registered Office

I den tillhandahållna tjänsten ingår:

 • Anmälan av Registered Office till de lokala myndigheetrna
 • Vidarebefordran av inkommande post till bolaget från myndigheter i Hong Kong, till annan företagsadress inom Hong Kong om så önskas
Registrering i handelsregistret

Allmänt: Alla som bedriver näringsverksamhet i Hong Kong måste, i enlighet med bestämmelserna i handelseregisterförordningen (Business Registration Ordinance), registrera verksamheten inom en månad från verksamhetens startdatum. Försummelse kan medföra böter eller fängelsestraff.

Med näringsverksamhet (business) avses alla slags handel, affärsverksamhet, hantverk, yrkesutövning eller annan verksamhet i vinstdrivande syfte, även innefattande sådan föreningsverksamhet.

Registrering: Aktiebolag (Limited Companies) måste först registreras i bolagsregistret. Ansökan om registrering i handelsregistret måste göras inom en månad från datum för bolagets registrering i bolagsregistret.

Giltighet: Registreringsbevis (Business Registration Certificates) är normalt giltiga ett år, men näringsidkare kan ansöka om bevis med tre års giltighet. Om näringsverksamheten bedrivs från flera lokala driftsställen (branches) gäller valet av giltighetstid för samtliga driftställen.

Förnyelse: Avisering om förnyelse sänds ut av handelsregistret (Business Registration Office) ca en månad innan utgången av det aktuella registreringsbeviset. När avgiften erlagts gäller aviseringsbrevet som registreringsbevis.

Tilläggstjänster
 • Tillhandahållande av nominella aktieägare (Nominee Shareholders)
 • Tillhandahållande av nominella styrelseledamöter (Nominee Directors)
 • Öppnande av bankkonto i bank i Hong Kong
 • 'Signing nominee services'
 • Virtuellt kontor (postadress, telefon, fax) i Hong Kong

Uppdaterad den 30 maj 2004

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.