HONG KONG
Start Fakta Beskattning Bolag i HK Registrera bolag Våra tjänster

SKATT I HONG KONG

Skattskyldighet

Fysiska personer, bolag, handelsbolag, trustförvaltare och personsammanslutningar som bedriver handel, yrkesmässig verksamhet eller näringsverksamhet i Hong Kong, är skattskyldiga för all vinst (utom kapitalvinst) från sådana källor i Hong Kong. Detta gäller oavsett om den skattskyldige har hemvist i Hong Kong eller ej.

Bolagsvinster beskattas med 17,5 %. Bolag registrerade i Hong Kong är inte skattskyldiga för vinst som härrör från källor utanför Hong Kong.

Taxering

Beskattningen grundas på den taxerade vinsten för taxeringsåret. Den taxerade vinsten beräknas på vinsten för det räkenskapsår som slutar under taxeringsåret.

Under taxeringsåret (år 1) måste en preliminärskatt erläggas. Denna baseras på föregående års (år 0) taxerade vinst. När den slutliga skatten sedan bestäms under påföljande år (år 2), avräknas den erlagda preliminärskatten. Eventuellt överskott tillgodoräknas vid preliminärdebiteringen för det nya taxeringsåret (år 2).

Skattefrihet och avdragsrätt

Mottagna utdelningar skall inte räknas med i mottagarens taxerade vinst. Det samma gäller räntor på bankmedel som placerats hos en bank eller annat auktoriserat finansinstitut i Hong Kong.

Generellt föreligger avdragsrätt för alla utgifter för intäkternas förvärvande. Avdrag medges för bl a:

 • Ränta på lånade medel.
 • Hyresintäkter av fastigheter eller mark som innehas som ett led i näringsverksamheten.
 • Osäkra fordringar och kundförluster (fordringar som nedskrivits skall tas upp som intäkt om de återvinnes).
 • Reparationer på utrustning, lokaler, fabriker och maskiner som används i den vinstskapande verksamheten.
 • Utgifter för registrering av varumärken, design eller patent, och utgifter för köp av patenträtter eller rätt till varje slags know-how som används i näringsverksamheten.
 • Utgifter för vetenskaplig forskning, inklusive metodutveckling inom marknadsföring, marknadsundersökningar, och kostnader för teknisk utveckling.

Vid beräkning av vinsten föreligger avdragsförbud för följande:

 • Privata utgifter och utgifter som inte hör samman med intäkternas förvärv.
 • kapitalförluster, nedsättning av aktiekapital, utgifter för kapitalinvesteringar.
 • Utgifter som kan återvinnas genom försäkring eller ansvarsbegränsning reglerad i kontrakt.
 • Hyreskostnader och andra utgifter för lokaler som inte används i näringsverksamheten.
 • Skatter som skall betalas i enlighet med Inland Revenue Ordinance, utom arbetsgivaravgifter (Salaries Tax) som betalas på löner till anställda.
 • Amorteringar och ränta på lån från ägaren eller dennes familj.
Förluster

Förluster under ett räkenskapsår får överföras till nästa år och balanseras mot framtida vinster. Om företaget bedriver flera olika verksamheter får förluster i en näringsgren kvittas mot vinster i en annan gren. Förluster får rullas framåt utan begränsning i tiden.

Avskrivningar
Ombyggnad

Avskrivning för ombyggnadskostnader får göras med 4 % per år.

Verkstads- och maskininvesteringar

Direkt: 60 % av tillåtna kostnader.

Årligen: 10/20/30 % beroende på typen av tillgångar.

Utgifter för verkstads- och maskininvesteringar som är direkt relaterade till tillverkning, kan emellertid skrivas av till 100 %. Det samma gäller för investeringar i datorutrustning och mjukvara som används i verksamheten.

Industribyggnader

Direkt: 20 % av tillåtna kostnader.

Årligen: 4 % av tillåtna kostnader.

Upprustning av hotell

Hotell kan göra avdrag för upprustningskostnader under en femårsperiod, genom en årlig avskrivning på 20 %.

Bokföring

Alla som bedriver näringsverksamhet i Hong Kong måste bokföra intäkter och utgifter på ett sådant sätt att den taxeringsbara vinsten kan fastställas. Detaljerade regler om vad bokföringen skall innehålla, är fastlagda i lag. Redovisningshandlingar måste sparas i minst sju år efter datum för de bokförda transaktionerna.

Årsredovisning

Enligt lag måste bolag i Hong Kong upprätta reviderade årsbokslut. En kopiera av den reviderade årsredovisningen skall insändas till skattemyndigheten (Inland Revenue Departement) tillsammans med deklarationen. Den reviderade årsredovisningen är inte tillgänglig för allmänheten eller utländska myndigheter, om inte bolaget är börsnoterat.

Rapportering till bolagsregistret

Alla bolag måste upprätta och sända in en årsrapport (Annual Return) till bolagsregistret. Rapporten skall innehålla uppgifter om bolagets styrelse, samt om alla aktieägare som innehaft aktier under året.


Uppdaterad den 30 maj 2004

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.