LUXEMBURG
Start Holdingstruktur SOPARFI-bolag Våra tjänster

HOLDINGBOLAG I LUXEMBURG (SOPARFI)

Luxemburgs s k SOPARFI-bolag är ett aktiebolag som i beskattningshänseende följer normala skatteregler i Luxemburg.

SOPARFI är en förkortning som står för den franska termen 'Société de Participations Financières', dvs ett finansiellt holdingbolag. Denna bolagstyp erbjuder en mångsidighet vad gäller möjliga användningsområden och åtnjuter därför ett högt anseende hos internationella investerare som ett flexibelt verktyg för investeringar.

SOPARFI-bolaget används ofta som holdingbolag, eftersom det erbjuder skattefördelar genom reglerna om skattefrihet för mottagna vinstutdelningar och kapitalvinster från kvalificerade innehav i dotterbolag (s k 'participation exemption').

I korthet
 • Skattskyldighet för bolagsskatt (corporate income tax) och kommunalskatt på näringsverksamhet (municipal business tax), total skattesats 29,63 procent; och för förmögenhetsskatt, 0,5 % av bolagets nettotillgångar.

 • Skattefritt mottagande av utdelningar och kapitalvinster från dotterbolag samt undantag från förmögenhetsskatt i enlighet med reglerna om s k 'participation exemption' (under förutsättning att vissa allmänna villkor uppfylls).

 • Omfattas av skatteavtalet mellan Sverige och Luxemburg, samt gällande EU-direktiv (t ex moder-dotterbolagsdirektivet, ränte- och royaltydirektivet).

 • Har mångsidiga användningsområden och kan därför användas för olika investeríngsändamål (holdingbolagsverksamhet, royaltystrukturer, investeringar i fastigheter).

 • Innehav av aktier i SOPARFI-bolag träffas inte av löpande delägarbeskattning i enlighet med de svenska s k cfc-reglerna.

SOCIÉTÉ ANONYME

Ett SOPARFI-bolag har normalt formen av ett aktiebolag (Société Anonyme; 'SA').

Ett SA-bolag måste uppfylla följande villkor:

 • Minst två aktieägare (nominella aktieägare kan tillhandahållas), inga villkor vad gäller medborgarskap eller hemvist.

 • Bolagsstämma måste hållas varje år på den plats där bolaget är registrerat (registered office) och på det datum som stadgats i bolagsordningen.

 • Bolagets styrelse skall omfatta minst tre ledamöter.

 • Bolagets verksamhet och räkenskaper skall enligt lag kontrolleras av en revisor.

 • Minsta aktiekapital är EUR 31 000.

 • Bolaget kan ge ut registrerade aktier eller innehavaraktier (bearer shares) .

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Ett SOPARFI-bolags verksamhet kan innefatta följande:

 • Innehav av aktier i bolag inom eller utom Luxemburg.

 • Bedrivande av alla former av kommersiell eller industriell verksamhet, i enlighet med de syften som stipulerats i bolagsordningen.

 • Köp, försäljning eller användande av patent, beviljande av licenser .

 • Förvärv av aktier i fastighetsbolag, eller direkt ägande av fastigheter .


¨

BESKATTNING

Ett SOPARFI-bolag är ett fullt skattskyldigt bolag; hemmahörande (resident) i Luxemburg. Bolaget omfattas av följande direkta oxh indirekta skatter, samt källskatter i Luxemburg.

Inkomstskatt

Den sammanlagda bolagsskatten för Luxemburg (huvudstaden Luxemburg) uppgår till 29,63 procent (22,88 % + 6,75 %).

Bolagsskatt
(Corporate Income Tax, CIT)

Beskattningsbar inkomst under EUR 10 000 20,80 %
Beskattningsbar inkomst mellan EUR 10 000 och EUR 15 000 EUR 2 080 + 27,04 % på inkomst över EUR 10 000
Beskattningsbar inkomst över EUR 15 000 22,88 %

Kommunalskatt på näringsverksamhet
(Municipal Business Tax, MBT)

Beräkning av skattesats: skatteunderlaget är 3 % multiplicerat med den kommunala multiplikatorn (Municipal Multiplier) vilken baseras på den kommun där SOPARFI-bolaget är etablerat.
MBT för huvudstaden Luxemburg: 6,75 % (3 % x 225 %)
Undantag för utdelningar och kapitalvinster

Utdelningar och kapitalvinster som realiserats vid försäljning av aktier är föremål för CIT och MBT uppgående till sammanlagt 29,63 procent. Sådan inkomst kan emellertid undantas i enlighet med reglerna om s k 'participation exemption' om följande villkor uppfylls:

Skattefrihet för mottagna utdelningar
 • minsta aktieinnehav: minst 10 % (eller ett pris vid förvärv om minst EUR 1 200 000)
 • minsta innehavstid: minst 12 månader (eller åtagande att inneha aktierna)
 • skattskyldighet för utdelande bolag: fullt skattskyldigt bolag i Luxemburg, eller bolag inom EU, eller bolag utom EU som omfattas aven bolagsskatt om minst 11 %
Skattefrihet för kapitalvinster på försäljning av aktier
 • minsta aktieinnehav: minst 10 % (eller ett pris vid förvärv om minst EUR 6 000 000)
 • minsta innehavstid: minst 12 månader (eller åtagande att inneha aktierna)
 • skattskyldighet för dotterbolag: fullt skattskyldigt bolag i Luxemburg, eller bolag inom EU, eller bolag utom EU som omfattas aven bolagsskatt om minst 11 %
Förmögenhetsskatt

En förmögenhetsskatt (net wealth tax) om 0,5 procent tas ut på SOPARFI-bolagets nettotillgångar (totala tillgångar minus skulder), baserat på en beräkning den 1 januari varje år.

Undantag från förmögenhetsskatt

Innehav som SOPARFI-bolaget har i dotterbolag får undantas från beräkningen om följande villkor är uppfyllda:

 • minsta aktieinnehav: minst 10 % (eller ett pris vid förvärv om minst EUR 1 200 000)
 • minsta innehavstid: ingen
 • skattskyldighet för dotterbolag: fullt skattskyldigt bolag i Luxemburg, eller bolag inom EU, eller bolag utom EU som omfattas aven bolagsskatt om minst 11 %
Källskatt på vinstutdelning till aktieägare

En källskatt om 20 procent tas ut på utdelningar från ett SOPARFI.bolag till bolagets ägare.

Undantag från källskatt

Utdelning till aktieägare kan undantas från källskatt om följande villkor är uppfyllda:

 • minsta aktieinnehav: minst 10 % (eller ett pris vid förvärv om minst EUR 1 200 000)
 • minsta innehavstid: minst 12 månader (eller åtagande att inneha aktierna)
 • mottagande bolag: fullt skattskyldigt bolag i Luxemburg, eller bolag inom EU, eller fullt skattskyldigt bolag i Schweiz, eller fast driftställe i Luxemburg för ett bolag hemmahörande i EU eller ett land med vilket Luxemburg slutit ett dubbelbeskattningsavtal
Källskatt på räntebetalningar

I enlighet med Luxemburgisk lag är inte räntor på lån som betalas av ett SOPARFI-bolag föremål för källskatt.

Till följd av genomförandet av det europeiska sparandedirektivet skall dock sedan 1 juli 2005 en källskatt på 15 % tas ut på räntor som betalas till aktieägare i SOPARFI-bolag, om dessa är privatpersoner hemmahörande i ett annat EU-land. Denna källskatt kommer att ökas till 20 % den 1 juli 2008, och till 35 % den 1 juli 2011.
Källskatt på likvidationsutdelning

Likvidationsutdelning från ett SOPARFI-bolag till aktieägare inom och utom Luxemburg (fysiska eller juridiska personer) är inte föremål för källskatt i Luxemburg.

Stämpelskatt

En stämpelskatt om 1 procent tas på det totala aktiekapitalet vid bildandet av SOPARFI-bolaget, och på senare ökningarav aktiekapitalet genom kapitaltillskott. Undantag från denna skatt är möjlig inom ramen för omstruktureringar på EU-nivå.


UNDERKAPITALISERINGSREGLER

Myndigheterna i Luxemburg kräver att SOPARFI-bolag tillämpar ett förhållande mellan skulder och eget kapital (debt/equity ratio) om 85:15.


REDOVISNING

Ett SOPARFI-bolag måste upprättalöpande redovisning i enlighet med Luxemburgisk lag. Årsredovisningen måste omfatta en balansräkning, en resultaträkning och redovisningskommentarer. I praxis kan dock SOPARFI-bolaget upprätta en sammanfattad årsredovisning (balans- och resultaträkning) utan detaljerad information om tillgångar och skulder.

Årsredovisningen måste rapporteras till bolagsregistret. Ett SOPARFI-bolag som äger dotterbolag kan åläggas att lämna koncernredovisning (i enlighet med det sjunde EU-direktivet om koncernredovisning, vilket införlivats i Luxemburgisk lag den 11 juli 1988). I praktiken finns dock undantag som gör det möjligt att undgå dessa krav.


Uppdaterad den 20 juli 2006

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2006 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.