DELÄGARBESKATTNING
Aktuella CFC-regler Områden som omfattas

NYA CFC REGLER:

Nya CFC-regler trädde i kraft den 1 januari 2004


ÄLDRE CFC-REGLER
(UPPHÖRDE ATT GÄLLA 31 DEC 2003)

Allmänna skatteregler

Offshorebolag betraktas i svensk skattelagstiftning som s k 'utländsk juridisk person'.

Utländska juridiska personer är begränsat skattskyldiga. Skattskyldigheten definieras i Inkomstskattelagen:

7§ Utländska juridiska personer är begränsat skattskyldiga
11 § Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för
 • inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige,
 • inkomst på grund av att en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige avyttras, och
 • inkomst i form av utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar.

Ett offshorebolag som varken har 'fast driftställe' eller äger fastighet i Sverige är alltså inte skattskyldigt i Sverige.

Lagstiftningen tar istället sikte på att beskatta eventuella svenska delägare i sådana företag. Detta regleras genom de s k CFC-reglerna i Inkomstskattelagen
(6 kap, §§12-16).

Delägarbeskattning

Enligt de Inkomstskattelagens s k 'CFC-regler' skall svenska delägare i 'utländska juridiska personer' beskattas fullt ut för vinsten i dessa:

Varje delägare som är skattskyldig ... beskattas för så stort belopp som motsvarar hans andel av den juridiska personens inkomst, oavsett om beloppet tas ut ur den juridiska personen eller ej.
(Inkomstskattelagen 6 kap, 16§)

Delägare i offshorebolag beskattas alltså på samma sätt som delägare i handelsbolag.

Undantag

Undantagna från delägarbeskattning är utländska juridiska personer som uppfyller vissa krav som definieras i Inkomstskattelagen (6kap, §10):

Som utländskt bolag anses alltid en utländsk juridisk person som hör hemma och är skattskyldig till inkomstskatt i någon av följande stater med vilka Sverige har ingått skatteavtal, om personen omfattas av avtalets regler om begränsning av beskattningsrätten och har hemvist i denna stat enligt avtalet:

Albanien Amerikas förenta stater Argentina Bangladesh
Barbados Belgien Bolivia Botswana
Brasilien Bulgarien Danmark Egypten
Estland Filippinerna Finland Frankrike
Gambia Grekland Indien Indonesien
Irland Island Israel Italien
Jamaica Japan Kanada Kazakstan
Kenya Folkrepubliken Kina Republiken Korea Kroatien
Lettland Litauen Luxemburg Makedonien
Malta Marocko Mauritius Mexiko
Namibia Nederländerna Norge Nya Zeeland
Pakistan Peru Polen Rumänien
Ryska federationen Schweiz Singapore Slovakiska republiken
Slovenien Sri Lanka Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirland
Sydafrika
Förenade republiken
Tanzania
Tjeckiska republiken Trinidad och Tobago Tunisien
Turkiet Tyskland Ukraina Ungern
Venezuela Vietnam Vitryssland Zambia
Zimbabwe Österrike    


Inga utpräglade lågskatteländer återfinns på denna lista. Det innebär att delägare i bolag i s k 'skatteparadis' beskattas för bolagets totala inkomster, oavsett hur mycket vinst som delats ut till delägarna.

50% regel

För att delägarbeskattning skall kunna ske måste två villkor vara uppfyllda (enligt Inkomstskattelagen 15§):

 • Minst 10% av bolagets kapital eller röstetalet för samtliga andelar, innehas av delägaren eller personer och bolag som är närstående.
 • 'Minst 50% av kapitalet eller röstetalet innehades eller kontrollerades, direkt eller indirekt, av obegränsat skattskyldiga personer.'

För att reglerna skall vara tillämpliga krävs alltså att minst hälften av bolaget ägs eller kontrolleras av personer eller bolag i Sverige.

Mellanliggande bolag

Eftersom båda villkoren ovan måste vara uppfyllda, innebär detta att delägarbeskattning inte skall ske om mer än hälften av offshorebolaget ägs eller kontrolleras av ett annat utländskt bolag.

En svensk delägare kan t ex gå in som minoritetsdelägare i ett offshorebolag som kontrolleras av utländska samarbetsparter, utan att drabbas av delägarbeskattning enligt reglerna ovan.

Inget hindrar emellertid att majoriteten i offshorebolaget kontrolleras av ett mellanliggande bolag som ägs av den svenske delägaren själv.

Om den svenske delägaren t ex äger 20% direkt, och 80% genom ett helägt mellanliggande utländskt bolag, skall delägaren endast beskattas i Sverige för den del av vinsten som i verkligheten delas ut direkt till delägaren.

Fördelen med detta är att vinstmedlen kan ligga kvar obeskattade i offshorebolaget och användas för investeringar och utveckling av verksamheten.

Val av land

Val av land för det mellanliggande utländska bolaget måste göras med omsorg, och är beroende av ett antal faktorer:

 • Landet bör ej tillämpa delägarbeskattning av andelar i offshorebolag
 • Företagsbeskattningen i landet ifråga bör ligga på en acceptabel nivå
 • Bolaget måste undgå att träffas av de svenska reglerna om delägarbeskattning

Det första kriteriet som bör vara uppfyllt är avsaknad av CFC-regler i det land där det mellanliggande bolaget etableras. Därmed beskattas endast den del av vinsten som skall delas ut till ägarna.

Är väl detta kriterium uppfyllt bör företagsbeskattningen ligga på en sådan nivå att bolaget undgår att träffas av de svenska reglerna om delägarbeskattning.

Nivån på företagsbeskattningen i landet är i sig inte avgörande för valet. Huvuddelen av vinstmedlen behöver ju aldrig delas ut till det mellanliggande bolaget, utan kan kvarstå i offshorebolaget för att senare investeras i verksamheten.

Kriterierna för att betraktas som 'utländskt bolag' (och därmed undgå delägarbeskattning) anges i Inkomstskattelagen 6kap, 10§ (se ovan).

Enligt dessa kriterier skall alltså bolaget:

 • ha hemvist i något av länderna på listan ovan,
 • vara skattskyldig till inkomstskatt i hemlandet
 • omfattas av de regler om begränsning av beskattningsrätten som finns i landets skatteavtal med Sverige (d v s får inte uteslutas från avtalet genom någon s k uteslutningsartikel)
 • anses ha hemvist i landet enligt avtalet.

Vid tolkning av kriteriet 'skattskyldig till inkomstskatt i hemlandet' bör enligt praxis bolaget vara föremål för en beskattning som är 'likartad' med svensk beskattningsnivå.

Ett flertal av länderna som nämns ovan erbjuder företagsformer, beskattningsförhållanden och CFC-regelverk som medger etablering av bolag som kan fungera som mellanliggande bolag för ägande av offshorebolag.

Kontakta oss för diskussion.

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.