PANAMA
Start Fakta Bolagslag Bilda bolag Beställning

PANAMA - ETT AV VÄRLDENS
FRÄMSTA OFFSHORECENTRA

ALLMÄNT

Geografiskt läge

Republiken Panama ligger i Centralamerika, och har en yta om 76900 m2.

Panama är beläget på den smalaste delen av den landremsa som sammanbinder Nord- och Sydamerika, och gränsar till Costa Rica i norr och Colombia i söder.

Folkmängd

Panamas befolkning uppgår till ca 2.4 miljoner invånare, varav något mer än hälften är bosatta i städerna.

Panama City

Huvudstaden, Panama City, ligger vid Stillahavskusten vid inloppet till Panamakanalen, och har ca 700000 invånare.

Panama City har dagliga flygförbindelser med de flesta viktigare städer i såväl Nord-, Central- och Sydamerika, som Europa och Fjärran Östern. Huvudstaden har också utmärkta post- och telekommunikationsförbindelser. Alla internationella kurirfirmor är etablerade i Panama.

Historia

Panamanäset upptäcktes 1501 av Rodrigo de Bastidas och Vasco Nunes de Balboa. Dessa båda sjöfarare spelade en ledande roll när den första permanenta bosättningen på den amerikanska kontinenten, Santa Maria La Agua del Darien, grundlades år 1510. Tre år senare nåddes Stilla Havskusten av en expedition i Panama under ledning av Balboa.

Pedro Arias Davila grundlade Panama City den 15 augusti 1519.

Panama var en spansk koloni till 1821 när det kom att ingå i Simon Bolivars Gran Colombia. 1903 bröt Panama sin allians med Colombia och blev en självständig republik.

Statsskick

Panama är enligt sin konstitution en republik.

Alla medborgare över 18 år har rösträtt. Deltagande i val är enligt lag obligatoriskt.

Den verkställande politiska makten utövas av presidentämbetet. Presidenten och två vicepresidenter väljs för en femårsperiod genom direktval.

Den lagstiftande makten utövas av den Lagstiftande Församlingen. Dess ledamöter väljs genom indirekta val, d v s utses av en folkvald elektorsförsamling. Landet är indelat i elektorsvalkretsar med 30 000 väljare i varje.

Stabilitet

Demokratins återkomst i Panama 1990 har skapat ett stabilt politiskt klimat och har gjort Panama till ett av världens mest attraktiva offshorecentra.

Trots ett antal skandaler, där knarkpengar varit inblandade, åtnjuter Panama stor respekt i den internationella affärsvärlden. Den väldiga handelsvolym som skapas genom Panamakanalen och frihandelszonen, visar att omvärlden inte tvekar att göra affärer med bolag i Panama.

Frihandelszonen

Frihandelszonen i Colon ligger på den karibiska sidan av näset, nära kanalens öppning mot Atlanten. Denna frihandelszon är den näst största i världen efter Hong Kong.

Handel och transaktioner i frihandelszonen lyder under särskilda skattevillkor. Import från andra delar av världen och återexport till andra länder är befriad från all slags import- och exportskatt. Inkomst från återexport beskattas efter särskilda förmånliga regler.

Språk

Spanska är det officiella språket i landet. Många i städerna talar engelska, vilket också är det språk som används i det dagliga affärslivet.

Valuta

Den officiella valutan är Balboa, vilken enligt 1904 års valutaavtal med USA är knuten till amerikanska dollarn, och kan växlas fritt. Dollar är också giltigt betalningsmedel, och cirkulerar fritt eftersom det inte finns någon inhemsk pappersvaluta i Panama

Valutareglering

Ingen valuta reglering finns.

Rättssystem

Rättssystemet vilar på spansk rätt, d v s på europeisk (romersk) rätt. Rätten har dock tagit intryck av anglosaxisk rätt, särskilt inom bolagsrätten vilken grundar sig på bolagslagen i den amerikanska delstaten Delaware (Delaware Business Corporation Law of 1926).

Bolagslagstiftning

Bolagslagstiftningen återfinns i:

 • Lagen om bolagsordning (Corporation Statute Law No 32), vilken ingår i 1927 års handelsbalk (Commercial Code), senast reviderad 1997.
 • Förordning nr 5, 1997 (Decree Law 5 of 1997)
 • Förordning nr 296, 1997 (Executive Decree 296 of 1997)

REGISTRERING AV BOLAG

Lagstiftning

Aktiebolag registreras i enlighet med Lagen om bolagsordning (Corporation Statute Law No 32), vilken ingår i 1927 års handelsbalk (Commercial Code).

Begränsningar vad gäller verksamhet

Bolag får inte bedriva någon av följande verksamheter:

 • Bankrörelse,
 • Trustförvaltning (trusteeship, trust administration)
 • Försäkringsrörelse (insurance, re-insurance and assurance)
 • Fondförvaltning
 • Investeringsfonder (investment funds and collective investment schemes)
 • Varje slags verksamhet som antyder samröre med bank-, finans-, trust- eller försäkringsverksamhet.
Bolagsnamn

Innan bolaget registreras måste bolagets namn godkännas av registreringsmyndigheten.

Följande namn får ej registreras:

 • Namn som är anstötliga eller obscena
 • Namn som liknar eller är identiskt med ett existerande bolagsnamn
 • Namn på välkända bolag som registrerats i andra länder
 • Namn som antyder att bolaget skulle stå under beskydd av stat eller regering (t ex ’Municipal’)
 • Namn som anspelar på någon form av anknytning till kungliga institutioner (t ex ’Royal’ eller ’Imperial’)
Firmanamn på andra språk

Namn får registreras på alla språk som använder det latinska alfabetet. Registreringsmyndigheten kan dock kräva en översättning av namnet.

Firmanamn som kräver särskilt tillstånd

Vissa namn kräver särskilt tillstånd :

 • Bank
 • Sparkassa (Building society)
 • Spar (Savings)
 • Försäkring (Insurance, re-insurance, assurance)
 • Fondförvaltning (Fund management)
 • Investeringsfond (Investment fund)
 • Trust
 • Kooperativ (Cooperative)

Detta gäller såväl registrering av bolagsnamn på spanska och engelska, som motsvarigheter på andra språk.

Firmabeteckning

I bolagsnamnet måste ingå en beteckning som anger att bolaget har begränsat ansvar, d v s endast svarar för sina förpliktelser med bolagets tillgångar. Tillåtna beteckningar är:

 • Corporation (Corp.)
 • Incorporated (Inc.)
 • Sociedad Anonima (S.A.)

Beteckningen ’Limited’ (Ltd.) är inte tillåten.

Registreringsprocedur

Registreringsproceduren inleds på följande sätt:

 • En bolagsordning (Articles of Association) upprättas för det tilltänkta bolaget
 • Bolagsordningen undertecknas av bolagets grundare och presenteras för en notarius publicus.
 • Notarius publicus upprättar ett offentligt grundningsdokument (Public Deed), som inlämnas för registrering till bolagsregistret (Public Registry).
Grundare

Enligt bolagslagen krävs minst två personer för att grunda ett bolag. Dessa kan vara av vilken nationalitet som helst och behöver inte vara bosatta i Panama.

Den normala proceduren är att en advokatfirma i Panama bildar bolaget för en klients räkning. Därför är det inte nödvändigt för klienten att närvara i Panama under registreringsproceduren, och behöver heller inte skriva under några dokument.

Handläggningstid

Behandling av registreringsmyndigheten tar ca 48 timmar.

Officiellt språk

Officiellt språk i lagstiftning och registreringshandlingar är spanska. Vid upprättande av bolagshandlingar är engelsk översättning obligatorisk.

Lokal företrädare

Bolaget måste ha en lokal företrädare (Resident Agent). Den lokale företrädaren måste vara en advokat eller advokatfirma i Panama.

Lokal firmaadress

Det finns inga krav på att bolaget måste ha en lokal adress (Registered Office).

Lokal adress tillhandahålls emellertid som regel av den advokatbyrå som tillhandahåller lokal företrädare (Resident Agent).

BOLAGSLAGSTIFTNING

Aktieägare

Bolaget måste ha två grundare vid tidpunkten för registreringen, men behöver bara ha en aktieägare.

Aktiekapital

Maximalt aktiekapital (authorised share-capital) är som standard 10 000 US$, fördelat på 100 röstberättigade aktier om 100 US$, eller 500 röstberättigade a ktier utan nominellt värde.

Högre aktiekapital kan tillåtas, men innebär högre avgift till myndigheterna.

Minsta emitterat aktiekapital är antingen en (1) aktie utan nominellt värde, eller en (1) aktie med nominellt värde.

Aktiekapitalet kan bestämmas i valfri konvertibel valuta.

Tillåtna aktieslag

Aktier kan emitteras i följande aktieslag:

 • Aktier utan rösträtt
 • Preferensaktier
 • Innehavaraktier (Bearer shares)
 • Registrerade aktier
Innehavaraktier

Emission av innehavaraktier (Bearer shares) innebär att aktieägarna kan vara anonyma. Aktierna emitteras till ’innehavaren’, vilket betyder att aktierna kan överföras från en ägare till en annan genom överlåtelse av aktiebrevet utan att omregistrera aktierna genom någon registrerad företrädare.

Detta är en anonym och konfidentiell form av ägande, och är ett viktigt skäl till Panamas popularitet som centrum för företagsetablering.

Försäljning av aktier

Bolaget får inte utbjuda aktier i det egna bolaget för försäljning till allmänheten.

Styrelse

Minsta tillåtna antal styrelseledamöter (directors) är tre (3). Styrelseledamöterna kan vara fysiska eller juridiska personer (corporate directors). Styrelseledamöterna kan vara av vilken nationalitet som helst och behöver inte vara bosatta/ registrerade i Panama.

Panamabolag måste också utse minst tre (3) funktionärer (officers), ordförande (president), sekreterare (secretary) och kassör (treasury). Dessa kan vara samma personer som styrelsen.

Styrelseledamöter eller funktionärer behöver inte vara aktieägare i bolaget.

Bolagsstämma och styrelsemöten

Det finns enligt lagen inga krav rörande årlig bolagsstämma, styrelsemöten etc.

Aktieägare eller styrelse kan samlas var som helst i världen, och deltagande på stämma eller styrelsemöte kan ske genom ombud. Möten kan hållas över telefon, Internet, e-post eller genom annan form av elektronisk kommunikation. Beslut är giltiga även om de har undertecknats i olika länder eller vid olika tidpunkter.

Löpande handlingar

Protokollsbok och aktiebok (aktieägarregister) måste föras enligt lag.

Handlingarna behöver dock ej föras i Panama utan detta kan ske var som helst i världen.

Statliga avgifter

Bolag med utländska ägare (non-resident companies) måste årligen betala en särskild skatt (s.k. corporate franchise tax) om 150 US$ till staten för att bolaget skall förbli registrerat.

KONFIDENTIALITET

Offentliga register

Ingen information om aktieägare registreras i bolagsregistret.

Den enda information som registreras och är tillgänglig för allmänheten är bolagsordningen (Articles of Association) och namn och adress för styrelseledamöter och lokal företrädare (Registered Agent).

Konfidentialitet

Användandet av professionella styrelseledamöter, s.k. nominee directors är etablerad praxis i Panama. Givetvis hindrar inget att bolagets ägare själva innehar funktionärs- eller styrelseuppdrag. Emellertid tas ägarnas intresse av konfidentialitet bättre tillvara genom förfarandet med professionella styrelseledamöter, eftersom information om styrelsen registreras i bolagsregistret.

Om professionella styrelseledamöter (s.k. nominee directors) anlitas, kan dessa när som helst ersättas, om ägarna så önskar. Vid tillsättandet av styrelsen erhåller bolagets ägare en uppsättning dokument (odaterade och undertecknade in blanco) där styrelseledamöterna avsäger sina uppdrag. Det står ägarna fritt att använda sig av dessa dokument och registrera nya styrelseledamöter genom valfri advokatfirma i Panama.

Årsredovisning och revision

Bolag i Panama är ej årsredovisnings- eller revisionspliktiga så länge bolagets inkomster endast kommer från källor utanför landet.

BESKATTNING

Beskattningsprincip

Panama har en förhållandevis hög skattesats på all inkomst från källor inom landet.

Landets ställning som ’skatteparadis’ vilar på principen att all inkomst som ett bolag erhåller från källor utanför landet, är undantagen från beskattning.

Skattefriheten innefattar också realisationsvinstbeskattning och inkomst av ränta

Deklaration

Bolag behöver inte lämna in självdeklaration, om dess inkomster uteslutande kommer från källor utanför landet.

Skatteavtal

Panama har inga dubbelbeskattningsavtal med andra länder.

OFFSHORECENTRUM

Affärsverksamhet i Panama

Ett bolag som är ’non-resident’ får inte bedriva någon affärsverksamhet i Panama (d v s ha kontor och anställda, och göra affärer med andra personer och bolag i Panama), om man ej har sökt och beviljats ett särskilt tillstånd för sådan affärsverksamhet (business license).

Bank- och värdepappersaffärer (t ex köp och försäljning av värdepapper för egen räkning, insättning på konto eller placering i bankcertifikat) betraktas inte som affärsverksamhet inom Panama, och inkomst av sådana affärstransaktioner är helt befriad från beskattning i Panama.

Fri rörlighet för kapital

Panama har inga valutarestriktioner eller kontroll av valutaväxling. Den amerikanska dollarn är cirkulationsmedel i landet. Panama är ett av världens största bankcentra och dess flexibla banklagstiftning underlättar transfer av kapital in och ut ur landet.

Panamabolag kan användas för att bilda truster eller stiftelser, öppnande av bankkonton eller värdepappersdepåer, eller för ägande av fasta tillgångar som mark och fastigheter. Ett viktigt användningsområde är som slutligt ägarbolag i internationella holdingbolagsstrukturer.

Banksekretess

Panama erbjuder en av de striktaste lagarna i världen vad gäller sekretess inom bank och finanssektorn, och har inga avtal om rättslig handräckning (Mutual Legal Assistance Treaties) med andra stater.

För att sekretessen skall hävas krävs att fråga är om ett allvarligt brott med anknytning till narkotikahandel eller penningtvätt, och att detta brott bevisats i domstol i Panama.

Affärsmän och investerare som etablerar sig i Panama med legitima syften, upptäcker snabbt att den infrastruktur, lagstiftning och affärsklimat som Panama erbjuder, är bland de bästa i världen. Kvaliteter som är avgörande för att uppnå de mål man föresatt sig, vare sig det gäller handel, finansiella operationer eller kapitalförvaltning.

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.