TRUSTER
Vad är en trust? Olika typer av truster

VAD ÄR EN TRUST?

Trustens ursprung

I modern tid har trusten sina rötter i den anglo-saxiska rättstraditionen, d v s i engelsk s k 'Common Law'. Trusten förekommer i så gott som alla engelskspråkiga länder, och är där en etablerad och erkänd ägandeform.

Trusten har sitt ursprung i den tidiga engelska historien, i en tid när arvsrätten var en avgörande fråga. Trusten som begrepp blir lättare att förstå om man utgår från en tid när adelsmän och riddare regelmässigt kallades ut för at kämpa i krig eller delta i korstågen.

Jordegendomar och gods överläts till en trogen vän eller annan person för att hållas i 'tillitsfullt förvar', d v s "in trust" för en slutlig mottagares räkning (oftast adelsmannens familj). Om egendomens ursprungliga ägare blev dödad i strid ankom det på trusteen (d v s vännen som nu innehade eller förvaltade egendomen) att se till att egendomen disponerades i enlighet med ägarens vilja. I dagens (något) modernare värld, kan trusten betraktas som ett privat avtal mellan två parter. Truststrukturer skapas och används för att avskilja egendom från dess tidigare ägare, genom att den juridiska äganderätten överförs till en annan person. Därigenom skapas ett avstånd mellan tillgången och den tidigare ägaren, vilket möjliggör ett visst skydd för egendomen och även skattefördelar.

Vad innebär en trust idag? I korthet - att någon överlåter sin egendom till en annan person i syfte att den andra personen skall ta om hand, vårda och förvalta egendomen i överlåtarens ställe och i enlighet med dennes vilja.

Bildande av en trust

En trust är en form av egendomsförvaltning varigenom en person (stiftaren - The Settlor) överför tillgångar till en förvaltare (The Trustee), i syfte att tillgångarna skall användas till förmån för vissa namngivna individer eller grupper (förmånstagarna - The Beneficiaries).

Stiftaren (The Settlor) kan ingå i förmånstagarkretsen. Förvaltaren (The Trustee) kan dock inte samtidigt vara förmånstagare.

Trusten skapas genom att stiftaren (The Settlor) anförtror viss egendom till förvaltaren (The Trustee). Förvaltarem innehar sedan trustegendomen med äganderätt (Legal Title), dock med det förbehållet att den innehas till förmån för förmånstagarna (The Beneficiaries). Denna uppdelning av äganderätten i juridisk äganderätt (Legal Ownership) och förmånstagarrätt (Beneficial Ownership) är typisk för det anglosaxiska rättssystemet.

Trustförordnandet

Trustförordnandet (The Trust Instrument) är trustens grundningsdokument. Förordnandet kan göras i form av ett gåvobrev (Settlement), med namngivande av stiftaren (The Settlor). Alternativt kan trusten bildas genom en deklaration (Declaration of Trust), där stiftaren inte behöver anges, annat än i förekommande fall som förmånstagare.

Detta dokument definierar stiftarens och förvaltarens respektive rättigheter och skyldigheter. Trustförordandet ger förvaltaren rätt att förvalta trustens tillgångar i enlighet med trustförordnandet och gällande lagar och föreskrifter lokalt i jurisdiktionen.

Föreskrifter från stiftaren

Stiftaren kan lämna föreskrifter till förvaltaren genom ett s k 'Letter of Wishes'. Föreskrifterna utgör en vägledning för förvaltaren och ger uttryck för stiftarens önskningar vad gäller förvaltningen av trustegendomen, både under stiftarens livstid och efter dennes död.

Föreskrifterna är inte juridiskt bindande för förvaltaren, men i normala fall följer förvaltaren de riktlinjer som ges i ett 'Letter of Wishes'. Detta dokument kan ändras eller ersättas med nya föreskrifter om ändrade omständigheter påkallar detta.

Lagstiftning

Särskild trustlagstiftning finns i alla jurisdiktioner som accepterar truster. Dessa lagar reglerar förvaltarnas skyldigheter (fiduciary duties), ställer upp regelverk för trustförvaltningen och slår vakt om förmånstagarnas rättigheter.

Konfidentialitet

I de flesta jurisdiktioner finns inga krav på registrering av trustdokumenten hos någon myndighet. Detta garanterar total konfidentialitet, och garanterar att bildandet av trusten förblir ett privat och diskret arrangemang mellan stiftaren (The Settlor), förvaltaren (The Trustee) och förmånstagarna (The Beneficiaries).

Stiftaren (The Settlor)

När en trust bildas, avhänder sig stiftaren den lagliga äganderätten till trustegendomen.

Stiftaren kan också ingå i förmånstagarkretsen.

Under normala förhållanden behandlas eventuella föreskrifter (Letter of Wishes) från stiftaren välvilligt.

Förvaltaren (The Trustee)

Den juridiska äganderätten (Legal Title) till trustegendomen tillkommer trustens förvaltare (The Trustee), och denne bär ansvaret för förvaltningen av trusten. Förvaltaren förutsätts efter bästa förmåga visa omdöme och försiktighet. Om förvaltningen av trusten anförtrotts en professionell Trustee, förväntas dessa egenskaper vara i nivå med dennes yrkesmässiga kvalifikationer.

En trustee måste visa synnerlig redlighet och endast utöva sina befogenheter till gagn för förmånstagarna och med deras intressen för ögonen.

Förmånstagarna (The Beneficiaries)

Förmånstagare är de namngivna individer eller grupper av personer som har rätt att åtnjuta förmån av trustens tillgångar (eller ur avkastningen av densamma), och för vars räkning trusteen förvaltar egendomen. För att trusten skall vara giltig krävs att förmånstagarna är individuellt bestämda. Trustförordnandet ger vanligtvis förvaltaren fri rätt att lägga till och ta bort förmånstagare.

Beskyddare (The Protector)

Det är inte nödvändigt att utse en protektor, men beroende på omständigheterna kan det i vissa fall innebära en ökad trygghet för stiftaren att utse en betrodd person till beskyddare (Protector) för trusten. Denne kan vara t ex en vän till familjen eller en professionell rådgivare, t ex en advokat.

Protektorns roll definieras i trustförordnandet och är vanligtvis begränsad till att ge klartecken till vissa åtgärder som vidtas av trusteen. I sådana fall måste trusteen i förväg inhämta samtycke, t ex vid avyttring av trustegendom eller vid ändringar vad gäller förmånstagare (beneficiaries).

Trustegendomen (The Trust Fund)

Trustegendomen omfattar de tillgångar som överförts i trusteens ägo. I trustegendomen kan ingå olika slags tillgångar, fast egendom (mark, fastigheter etc) eller lös egendom (kontantmedel, värdepapper, konst, värdeföremål mm).

Vanligtvis bildas trusten genom överföring av ett nominellt belopp, till vilket mer omfattande tillgångar kan tillskjutas vid en senare tidpunkt.

Vilka fördelar erbjuder en trust?

Truster har använts i århundraden för en mängd olika syften, t ex skydd av egendom, fördelning av tillgångar bland efterlevande och skatteeffektivt ägande av tillgångar.

Bland de fördelar som en trust kan erbjuda för privatpersoner eller familjer kan nämnas:

  • Beskattning kan lindras eller skjutas på framtiden, inom ramen för gällande lagar och regler.
  • En familjeförmögenhet kan skyddas från expropriering, skadeståndskrav (eller enskilda familjemedlemmars brist på ekonomiskt sinne)
  • Generationsplanering
  • Familjeföretag kan hållas samman vid generationsväxling
  • Förenklat arvsskifte
Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.