SKATTEREGLER FÖR TRUSTER
Trusten Förmånstagare Stiftarens inflytande Stiftarens rättigheter i praxis

BESKATTNING AV SVENSKA FÖRMÅNSTAGARE

Inkomstskatt

Rättsläget är för närvarande oklart vad gäller beskattning av förmån som utbetalas från trust till förmånstagare i Sverige.

I Skattebasutredningen konstateras:

I svensk rätt liksom i många andra kontinentaleuropeiska rättssystem har man inte någon direkt motsvarighet till trustarrangemangen. Skatterättsnämnden har vid något tillfälle sökt tillämpa stiftelseregler, och i RÅ 2000 ref 28 bekräftades detta i väsentliga delar av regeringsrätten. Det finns alltså skäl att räkna med att i den mån ett trustarrangemang motsvarar principerna för en svensk stiftelse, rättsreglerna för en sådan mutatis mutandis kommer att kunna tillämpas, men frågan är ännu oviss. (SOU 2002:47)

Om de regler som är tillämpliga på 'stiftelser med individuellt bestämda destinatärer' också skall tillämpas vid utbetalning från utländsk trust till förmånstagare i Sverige, gäller följande:

  • Person som är obegränsat skattskyldig, beskattas för varje förmån som åtnjutes i egenskap av förmånstagare
  • Utbetalning till förmånstagare räknas som 'periodiskt understöd' och är s kattepliktigt i inkomstslaget tjänst.

En definition av periodiskt understöd återfinns i IL 10 kap, 6 §:

6 § Som periodiskt understöd behandlas varje utbetalning eller förmån från stiftelser vars stadgar föreskriver att stiftelsens inkomster för all framtid eller viss tid skall betalas ut till en viss familj, vissa familjer eller till bestämda personer.

Förmögenhetsskatt

För truster med individuellt bestämda förmånstagare gäller (i likhet med stiftelser) att skattskyldigheten åvilar förmånstagarna, inte trusten (eller förvaltaren). Denna bestämmelse återfinns i Lagen om förmögenhetsskatt:

I fråga om skyldighet att betala skatt anses som ägare (...)
4. den som har rätt till avkastning av tillgång som tillhör familjestiftelse. (SFL 8 §, 1 st)

Denna paragraf gäller även den som har rätt till förmån av trustegendom:

Även de tillgångar som kan bli aktuella har utökats genom att definitionen av familjestiftelse har vidgats. Således avses med familjestiftelse stiftelse, annat liknande subjekt eller annan tillgångsmassa som enligt stiftelseförordnandet eller motsvarande bestämmelser har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska intressen (8 § 3 st. SFL).
Därigenom kommer avkastningshavare till egendom som innehas av truster och liknande företeelser, som kan vara juridiska personer men inte alltid är det, att anses som ägare till egendomen (prop. 1996/97:117 s. 89).
(Handledning för stiftelser och ideella föreningar, 12.1, RSV 2002)

Skattskyldigheten gäller dock endast i det fall att en i Sverige skattskyldig förmånstagare verkligen kan disponera avkastningen av trustförmögenheten. Om avkastningen fonderas för att utbetalas vid senare tidpunkt eller när visst villkor är uppfyllt, föreligger givetvis ingen skattskyldighet vare sig hos trusten eller de eventuella förmånstagare som omnämnts i trustförordnandet.

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.