SKATTEREGLER FÖR TRUSTER
Trusten Förmånstagare Stiftarens inflytande Stiftarens rättigheter i praxis

BESKATTNING I SVERIGE AV UTLÄNDSK TRUST

Gåvobeskattning vid bildande av utländsk trust

Om trustförmögenheten tillförs genom disposition av svensk stiftare (Settlor) eller genom gåva av svensk givare till utländsk trust efter dess bildande, utgår gåvoskatt i enlighet med Lagen om arvs- och gåvoskatt (AGL), 35 §:

Gåvoskatt tas ut för egendom inom eller utom Sverige som
1. ges bort av den som vid tiden för gåvan var bosatt eller stadigvarande vistades i Sverige eller var antingen svensk medborgare eller gift med en svensk medborgare och hade flyttat från Sverige mindre än tio år före gåvotillfället, eller
2. ges bort av en svensk juridisk person.

Enligt AGL 2§ är den som förvärvar egendomen skattskyldig. Skattesatsen för en trust uppgår till 21 000 kr + 30 procent av den del av gåvan som överstiger 140 000 kr enligt AGL 28 §.

Inkomstskatt

Om en utländsk trust har inkomster från källor i Sverige föreligger skattskyldighet för dessa inkomster i Sverige.

S k begränsad skattskyldighet gäller för dels fysiska personer som inte är bosatta eller stadigvarande vistas i Sverige (Inkomstskattelagen, 3 kap), dels utländska juridiska personer (IL 6 kap, 7-8 §).

Vem är skattskyldig?

Svenska skattemyndigheter ger uttryck för synen att en trust ej skall betraktas som en juridisk person. RSV menar att "en anglosaxisk trust är inte en juridisk person" (RSV info UTLAND, nr 2 - juni 2000).

I enlighet med detta synsätt bör således trustens förvaltare (The Trustee) vara skattskyldig för eventuella inkomster från källor i Sverige. Eftersom förvaltningen sker utanför Sverige förutsätter vi här att förvaltaren är baserad utomlands och således endast begränsat skattskyldig i Sverige.

Synsättet ovan leder dock till ett märkligt resultat. Trustens skattskyldighet blir beroende av om dess förvaltare (The Trustee) är en fysisk person, eller en juridisk person. Vi förutsätter dock i det följande att trustens förvaltning anförtrotts en firma, vilket är det vanligaste inom professionell trustförvaltning.

Vilka inkomster omfattas av skattskyldigheten?

En utländsk juridisk person är begränsat skattskyldig vilket innebär skattskyldighet för:

1. inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige,
2. inkomst på grund av att en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige avyttras, och
3. inkomst i form av utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar.
(IL 6 kap, 11 §)

Kupongskatt

I enlighet med synsättet att en trust ej skall betraktas som en juridisk person torde trustens förvaltare (The Trustee) även vara skattskyldig för kupongskatt, om aktier i svenska aktiebolag eller andelar i svenska värdepappersfonder ingår i trustegendomen.

Kupongskatt skall betalas enligt denna lag till staten för utdelning av annat slag än som avses i 42 kap. 16 § inkomstskattelagen (1999:1229) på aktie i svenskt aktiebolag. Vad i denna lag sägs om aktie i svenskt aktiebolag gäller även andel i svensk värdepappersfond (KupL 1 §).
Skattskyldighet föreligger för utdelningsberättigad om denne är fysisk person, som är begränsat skattskyldig, dödsbo efter sådan person eller utländsk juridisk person, och utdelningen ej är hänförlig till inkomst av näringsverksamhet som bedrivits från fast driftställe här i riket (KupL 4 §, 1 st).
Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.