STORBRITANNIEN
Skatt i UK Utdelning Affärer i Sverige Ledning Bilda bolag Våra tjänster

REGISTRERING AV BOLAG I ENGLAND

Följande tjänster och dokument ingår i bolagsregistreringen:

Registreringsprocedur

 • Upprättande av bolagsordning
 • Registrering av bolaget vid registreringsmyndigheten (Companies House)
 • Registrering av aktieägare till Inland Revenue
 • Skatteregistrering till Inland Revenue

Dokument

Följande dokument ingår:

 • Bolagsordning (Memorandum & Articles of Association). 8 inbundna exemplar.
 • Registreringsbevis (Certificate of Registration)
 • Registerbok med aktiebrev (Company Register)
 • Protokoll (Minutes) från bolagets grundningsmöte
 • Bevis om att bolaget varit vilande (Statement of Non-Trading)

Formulär

Följande formulär ingår:

 • Formulär för aktieöverlåtelse
 • Blanketter för ändring av styrelse och Company Secretary
 • Blankett för ändring av registrerad adress (Registered Office)
 • Blankett för ändring av räkenskapsår (Accounting Reference Date)
 • Formulär för nyemission av aktier (Form 88 (2) )

Aktier

 • Bolaget registreras med ett auktoriserat aktiekapital på 2 GBP.
 • Aktieinnehavet registreras hos Inland Revenue.

Styrelse

Bolaget måste ha minst en styrelseledamot (Company Director).
Styrelseledamoten utses av ägaren och registreras hos Companies House.

Company Secretary

Alla LTD-bolag måste ha en Company Secretary (bolagssekreterare) i enlighet med brittisk lag (Companies Act 1985 section 283). Company Secretary ansvarar för en rad löpande uppgifter som är nödvändiga för bolagets drift och skötsel, framför allt att se till att bolagets lagenliga förpliktelser uppfylls (i enlighet med Companies Act 1985). Detta är viktiga uppgifter som ofta kräver särskilda kunskap inom bolagsjuridikens område.

En professionell Company Secretary innebär en garanti för att bolagets lagenliga förpliktelser uppfylls. Här ingår rapportering till registreringsmyndigheten (årsredovisning) och deklaration till skattemyndigheten (under förutsättning att bolagets styrelse tillhandahåller nödvändig dokumentation).

I tjänsten ingår givetvis att där så behövs förbereda alla nödvändiga dokument i samband med förändringar i bolagets struktur, t ex

 • utgivande och fördelning av aktier på nya ägare,
 • överlåtelse av aktier
 • förändringar i aktiekapitalet (t ex skapande av nya aktieklasser mm)
 • registrering i samband med att nya företrädare utses eller avgår
 • ändringar i bolagsordningen (Memorandum och Articles of Association)

Vår brittiska samarbetspart tillhandahåller en lokal sekreterare (Nominee Company Secretary), för en period av ett år. Denna tjänst ingår vid beställning av BOLAGSBILDNING (UK).

Registered Office

Alla bolag måste, i enlighet med brittisk lag (Companies Act 1985 section 287(1)) ha en officiell registrerad adress (Registered Office) för mottagande av korrespondens och handlingar från myndigheter. Denna adress måste anges på bolagets brevpapper och fakturor (section 351)

Denna adress behöver inte vara bolagets affärsadress. Ofta tillhandahålls Registered Office av en advokatfirma, företagskonsult eller liknande.

För att kunna ta emot handlingar från brittisk domstol (t ex en stämning eller kallelse, krävs en officiell adress (Companies Act section 725). Officiell korrespondens från myndigheter sänds alltid till bolagets Registered Office (t ex brev från skattemyndigheten eller registreringsmyndigheten)

Registered Office för ett år ingår vid beställning av BOLAGSBILDNING (UK).

Observera att adressen inte skall användas för allmän affärskorrespondens eller någon form av annonsering. Adressen är endast för att tillgodose de krav som ställs i bolagslagen vad gäller officiella dokument och korrespondens.

Beställning

Följande information behövs vid beställning:

 • Förslag på bolagsnamn.
 • Namn, adress och födelsedatum för den/de personer som skall registreras som styrelseledamöter (Company Directora)
 • Namn, adress, födelsedatum för den/de personer eller bolag som skall registreras som ägare till bolaget.

Tid för registrering ca en vecka


Uppdaterad den 7 augusti 2006.

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.