STORBRITANNIEN
Skatt i UK Utdelning Affärer i Sverige Ledning Bilda bolag Våra tjänster

FÖRETAGSLEDNING OCH HEMVIST

Kan ett utländskt bolag ha sin företagsledning i Sverige?

Låt oss säga att en person som är bosatt i Sverige, låter registrera ett bolag i ett annat land. Den normala bolagsskatten är lägre än i Sverige, men staten ifråga har skatteavtal med Sverige, och bolaget omfattas av avtalet.

Bolaget startar en affärsverksamhet med inriktning på kunder i Sverige, och varor/tjänster som bolaget säljer tillhandahålls från utlandet. Ledningen av företaget sker dock från Sverige.

Kommer bolaget att räknas som svenskt i skattehänseende, eller kan bolaget åtnjuta de olika skattefördelar som den andra staten erbjuder?

Hemvist

Den avgörande frågan är var det utländska bolaget bedöms ha sin hemvist.

Detta kan ju verka egendomligt - ett engelskt bolag (bara för att ta ett exempel) borde ju rimligtvis vara just ... engelskt och inget annat. Eller?

Faktum är dock att ett bolag eller en person kan anses ha s k 'dubbel hemvist'. Det beror på att olika länder ställer upp skilda kriterier för sin beskattningsrätt.

När det gäller beskattning av privatpersoner tillämpar t ex en del länder (t ex USA) principen att om en person är medborgare i landet blir denne skattskyldig för all inkomst oavsett var i världen den har intjänats. Andra länder, t ex Sverige betonar 'stadigvarande vistelse' som huvudkriterium för beskattning (IL 3:3).

När det gäller hemvist för bolag finns också skilda synsätt.

De flesta länder, inklusive Sverige gör anspråk på att beskatta alla bolag som registrerats i det egna landet.

Andra länder, däribland Storbritannien, har regler som möjliggör för ett bolag att ha skattemässig hemvist i ett annat land. Ett exempel är s k 'non-resident companies' som är bildade enligt brittisk lag, men som inte är skattskyldiga för inkomster utanför Storbritannien om ägarna inte är hemmahörande i Storbritannien, och bolagets verkliga ledning utövas från ett annat land.

Skatteavtal

Eftersom olika länder kan ha olika kriterier för skattemässig hemvist, måste det till internationella överenskommelser för att förhindra dubbelbeskattning när två stater hävdar överlappande skatteanspråk.

Skatteavtalen innehåller därför regler för hur en persons eller ett företags hemvist skall bestämmas.

Hemvist enligt skatteavtalet

I de flesta av Sveriges finns en regel som säger ungefär:

Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket "person med hemvist i en avtalsslutande stat" person, som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller annan liknande omständighet. (Exempel från: Skatteavtal Storbritannien & Nordirland, artikel 4:3.)

Som synes finns 'plats för företagsledning' med bland möjliga kriterier för hemvist. Det avgörande är dock enligt avtalet vad som gäller 'enligt lagstiftningen' i Sverige.

Svensk lag

Enligt Inkomstskattelagen 6:3 är ett bolag skattskyldigt om det är registrerat i Sverige:

Juridiska personer är obegränsat skattskyldiga om de på grund av sin registrering ... är att anse som svenska juridiska personer.

Skattskyldighet gäller också enligt IL 6:11 för utländska juridiska personer med fast driftställe i Sverige:

Den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för 1. inkomst från ett fast driftställe eller fastighet i Sverige.

(Denna regel säger som synes inget om huruvida ett bolag skall anses ha hemvist i Sverige eller ej. Den talar bara om vad som gäller ifråga om skattskyldighet för utländska juridiska personer. Frågan om hemvist avgörs i skatteavtalet, som vi ska återkomma till nedan.)

Fast driftställe

Ett utländskt bolag får alltså hemvist i Sverige om det har fast driftställe i Sverige.

Begreppet 'fast driftställe' definieras i IL 2:29, 2st:

Med fast driftställe för näringsverksamhet avses en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån verksamheten helt eller delvis bedrivs.
Uttrycket fast driftställe innefattar särskilt
 • plats för företagsledning,
 • filial,
 • kontor,
 • fabrik,
 • verkstad,
 • gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar,
 • plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet, och
 • fastighet som är en lagertillgång i näringsverksamhet.
Om någon är verksam för en näringsverksamhet här i Sverige och har fått och regelmässigt använder fullmakt att ingå avtal för verksamhetens innehavare, anses fast driftställe också finnas här.
Dubbel hemvist

Ett utländskt bolag som har 'plats för företagsledning' i Sverige anses alltså ha s k 'fast driftställe', och uppfyller därmed villkoret för hemvist i skatteavtalet.

Därmed har bolaget 'dubbel hemvist', d v s hemvist i både den stat där bolaget registrerats och i Sverige.

Verklig ledning avgör

Skatteavtalet anvisar en lösning på den 'dubbla hemvisten':

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel annan än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga ledning. (Exempel ur Skatteavtal Storbritannien & Nordirland, artikel 4:3)
Skattemässig hemvist i Sverige

Alltså:

 • Om den verkliga ledningen utövas från en stadigvarande 'plats för företagsledning' i Sverige, anses alltså bolaget ha fast driftställe i Sverige.
 • Fast driftställe innebär att bolaget blir skattskyldigt i Sverige enligt svensk lag
 • Skattskyldigheten innebär att bolaget får hemvist i Sverige enligt skatteavtalet.
 • Bolaget får alltså 'dubbel hemvist' enligt avtalet.
 • Vid 'dubbel hemvist' anses bolaget enligt avtalet ha hemvist där det har sin 'verkliga ledning', d v s i Sverige.
Plats för företagsledning

Enligt definitionen i IL 2:29 avses en 'stadigvarande plats för affärsverksamhet'.

Det innebär att om ledningen inte utövas från ett kontor eller liknande i Sverige, träffas den inte av definitionen för 'fast driftställe'.

'Verklig ledning' är alltså inte i sig automatiskt liktydigt med 'fast driftställe'. Det krävs också att den 'verkliga ledningen' utövas fån 'en stadigvarande plats för affärsverksamhet'.

Fullmakt

Enligt IL 2:29 anses bolaget också ha ett 'fast driftställe' om:

"någon är verksam för en näringsverksamhet här i Sverige och har fått och regelmässigt använder fullmakt att ingå avtal för verksamhetens innehavare".

Meningen innehåller två kriterier som skall vara uppfyllda:

 • personen skall vara verksam för det utländska bolaget här i Sverige
 • personen skall ha rätt att ingå avtal för det utländska bolaget, med stöd av fullmakt.
Verksam i Sverige?

Av regeln ovan följer att villkoren för 'fast driftställe' inte är uppfyllda även om en person i SVerige har fullmakt att företräda företaget (genom Power of Attorney eller som styrelseledamot), om personen ifråga inte är 'verksam för företaget' här i Sverige.

Detta är möjligt om

 • styrelsemöten hålls utanför Sverige (i bolagets registreringsland, i annat land utanför Sverige, på Finlandsbåten, på Kastrup Lufthavn, etc)
 • avtal mm sluts utanför Sverige

En ensam styrelseledamot i ett engelskt företag kan vara bosatt i Sverige utan att den verkliga ledningen fördenskull utövas från Sverige, om han/hon åker utomlands för styrelsemöten och möten med kunder mm.

Filial

Däremot innebär registrering av en svensk filial till det utländska bolaget alltid att fast driftställe uppkommer. Då kan inte ledningen utövas i Sverige utan att bolaget anses ha hemvist i Sverige.

Vad innebär 'hemvist i Sverige'?

Vad innebär det att ett företag får hemvist i Sverige enligt ett skatteavtal?

Räknas bolaget som ett svenskt bolag, d v s med obegränsad skattskyldighet i Sverige? Nej, bolaget anses endast ha hemvist i Sverige inom ramen för avtalet, d v s vid tolkningen av avtalets bestämmelser.

Konkret innebär det att bolaget ur den andra statens synvinkel inte har hemvist där och endast är skattskyldigt för inkomster från källor i denna stat.

Ur svensk synvinkel betraktas bolaget dock fortfarande enligt intern svensk rätt som en utländsk juridisk person med fast driftställe, och är således endast begränsat skattskyldigt i Sverige, enligt IL 6:11.

Ett skatteavtal kan inte utöka utan endast begränsa skattskyldigheten i det enskilda landet.

Begränsad skattskyldighet
För att den beskattningsrätt som Sverige enligt ett skatteavtal erhållit på grund av att ett företag har verklig ledning i Sverige ska kunna utövas krävs att detta företag också enligt intern rätt har fast driftställe i Sverige." (RSV's Handledning för Internationell beskattning kap 8.3.3)

Fast driftställe är en förutsättning för beskattning, och beskattning av bolaget skall därmed ske enligt de regler som gäller för fast driftställe, d v s som utländsk juridisk person med begränsad skattskyldighet.

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.