STARTA BOLAG OFFSHORE
Start Användning Innehavaraktier Konfidentialitet Startpaket

INNEHAVARAKTIER

Bolag med innehavaraktier (s k bearer shares) har traditionellt haft en stark ställning inom internationell skatteplanering. Innehavaraktier har utgjort ett normalt och accepterat instrument för att tillgodose legitima krav på diskretion och konfidentialitet.

Under senare tid har många offshoreländer valt att avskaffa systemet med innehavaraktier, efter påtryckningar från världens högskatteländer (främst USA och EU) och globala organisationer som OECD.

Innehavaraktier har länge använts som ett alternativ till registrerade aktier eftersom de erbjuder såväl anonymitet som flexibilitet. En innehavaraktie behöver inte ställas ut till en viss person utan kan ställas ut till innehavaren. Eftersom någon registrering av aktieägare inte sker vare sig hos registreringsmyndigheten eller på bolagsnivå, kan äganderätten endast göras gällande av den som i pratiken innehar aktiebrevet.

Detta system kan givetvis missbrukas. De som idag hårdast kritiserar systemet med innehavaraktier framhåller att bolag med innehavaraktier spelar en viktig roll för den organiserade brottsligheten som ett instrument för s k 'penningtvätt'. Under senare år har det dessutom hävdats att systemet utnyttjas av 'den internationella terrorismen'. Huruvida detta är det verkliga huvudmotivet för systemets motståndare, eller om kritiken mer har att göra med 'illojal skattekonkurrens' kan dock diskuteras.

Utan tvivel har påtryckningarna gett avsett resultat. En rad länder har redan avkaffat systemet med innehavaraktier, medan andra infört regler om deponering som begränsar möjligheten att fritt överlåta aktier (s k 'immobilisering'). I en normal affärsverksamhet där offshorebolag exempelvis används som ägarbolag i en internationell företagsstruktur eller för förvaltning av tillgångar är möjligheten att överlåta aktier anonymt emellertid av underordnad betydelse. Det kan dock vara av intresse att känna till den senaste utvecklingen på området (se nedan).

NOMINELLA ÄGARE

Det finns idag många länder som erbjuder alternativa lösningar för att garantera konfidentialitet vad gäller ägandestrukturer. Även om innehavaraktier inte tillåts kan ofta s k nominella aktieägare användas. Dessa träder då i den verklige ägarens ställe vid registrering i offentliga bolagsregister. Den verklige ägaren sluter ett avtal med en lokal firma (advokatbyrå, company registration agent eller liknande) att denna skall tillhandahålla eller fungera som nominell aktieägare. Exempel på länder som tillåter sådana arrangemang är Gibraltar och Hong Kong.

TRUSTER

Ett annat alternativ är att placera en trust som slutlig ägare i företagsstrukturen. Lämpliga länder för bildande av en trust är Liechtenstein, Jersey och Gibraltar.

Om en utländsk trust står som ägare till ett offshorebolag undgår bolaget dessutom att träffas av svensk delägarbeskattning, även om förmånstagarna till trusten är stadigvarande bosatta i Sverige.

NY LAGSTIFTNING
BAHAMAS

Innehavaraktier förbjöds år 2000, genom ändringar i International Business Companies Act. Ett Bahamas IBC får inte längre ge ut innehavaraktier, och redan utgivna innehavaraktier var tvungna att återkallas, makuleras och återutges som registrerade aktier senast 29 maj 2001. Detta innebär att alla innehavaraktier i Bahamasbolag som idag finns i cirkulation, är ogiltiga utan möjlighet till kompensation för innehavaren.

BELIZE

I enlighet med de nya regler sm nu gäller åligger det varje bolags lokale representant (The Registered Agent) att se till att utgivna innehavaraktier 'immobiliseras'. Innehavaraktier skall alltid deponeras hos den lokale representanten (i fall när denne har direkt kontakt med ägaren) eller hos en professionell mellanhand (Professional Intermediary Customer).

När innehavaraktier deponeras hos s k professionella mellanhänder skall mellanhanden (t ex en utländsk advokatfirma, revisionsbyrå eller bolagsbildningsfirma som beställer bolag för kunders räkning) förbinda sig att dels vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa kundens identitet (perform his own 'know your customer due diligence'), dels fysiskt ta om hand och förvara innehavaraktierna. Mellanhanden skall också på begäran av bolagets lokale representant, lämna information om ägaren (provide 'know your customer' information on the end customer).

BRITISH VIRGIN ISLANDS

Nya regler för innehavaraktier gäller från år 2001. Innehavaraktier måste nu förvaltas ('held in trust') av en finansiell institution i BVI. Namnet på ägaren av innehavaraktien måste uppges av förvaltaren, på begäran av myndigheterna. Detta innebär i praktiken ett slut för systemet med innehavaraktier i BVI, även om aktierna även fortsättningsvis kallas 'bearer shares'.

CAYMAN ISLANDS

Genom ny lagstiftning år 2001 - The Companies (Amendment) (Custody of Bearer Shares) Law - infördes begränsningar för utgivandet av innehavaraktier. Bolag i Cayman Islands kan idag endast ge ut innehavaraktier till 'förvarare' (Custodians) som godkänts av finansmyndigheten i Cayman Islands (Cayman Islands Monetary Authority). Alla bolag som registreats i Cayman Islands var tvungna att deponera sina innehavaraktier hos en godkänd 'förvarare' före 25 april 2002. Aktier som inte deponerades förklarades ogiltiga.

ST VINCENT AND THE GRENADINES

Genom tillägg år 2002 till International Business Companies Act, måste innehavaraktier deponeras i förvar hos en Registered Agent eller godkänd förvarare (approved custodian). Dessa skall också identifiera och registrera information rörande de slutliga ägarna. Överlåtelser av innehavaraktier skall anmälas till den lokala myndigheten (Offshore Finance Authority), tillsammans med information om den nye ägaren och eventuell ny Registered Agent eller godkänd förvarare.

TURKS & CAICOS ISLANDS

Genom ny lagstiftning år 2001 - Companies (Amendment) Ordinance 2001 - infördes begränsningar för utgivandet av innehavaraktier.

  • Innehavaraktier måste som regel förvaras i Turks and Caicos Islands. Undantag finns, men är omgärdade av strikta regler (se nedan). Lagen uppställer inte några detaljerade regler om 'godkända förvarare', vilket innebär att innehavaraktier kan förvaras av en advokatfirma, bank, revisionsbyrå eller bolagets Registered Agent.
  • Bolaget måste upprätta ett register över aktieägare (members), styrelseledamöter (directors) och bolagets sekreterare (company secretary). En certifierad kopia av registret måste finnas tillgänglig på bolagets registrerade adress (Registered Office).
  • Innehavaraktier får förvaras utanför TCI, om förvararen är licensierad och under tillsyn av den lokala finansmyndigheten i landet ifråga (den myndighet som motsvarar TCI's Financial Services Commission). Bevis på sådan licensiering och tillsyn skall lämnas till bolagsregistret i TCI.

FÖLJANDE OFFSHORELÄNDER
TILLÅTER INNEHAVARAKTIER

EUROPA

Liechtenstein

Luxemburg

Madeira

KARIBIEN/ CENTRALAMERIKA

Anguilla

Antigua

Aruba

Belize

Brittiska Jungfruöarna

Cayman Islands

Dominica

Nederländska Antillerna

Nevis

Panama

St Vincent

Turks och Caicosöarna

AFRIKA

Liberia

Seychellerna

 

OCEANIEN

Cook Islands

Marshall Islands

Niue

Samoa

Vanuatu

 
Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.