STARTA BOLAG OFFSHORE
Start Användning Innehavaraktier Konfidentialitet Startpaket

AFFÄRSVERKSAMHET I OFFSHOREBOLAG

Vilka verksamheter passar att driva i ett offshorebolag?

Offshorebolag används ofta inom det internationella affärslivet i en mängd olika situationer:

Privat kapitalförvaltning.

Offshorebolag används ofta som ett verktyg för internationella placeringar.

Aktieportföljer och värdepappersinnehav kan med fördel ägas av offshorebolag. Bolaget kan öppna depå hos en privatbank eller fondförvaltare i utlandet.

Vi tillhandahäller introduktioner till privatbanker i bl a Monaco, Schweiz och Luxemburg (endast i samband med konsultation).

Ägande av fast egendom i utlandet eller Sverige

Offshorebolag kan äga mark, fastigheter mm, antingen direkt eller genom mellanliggande bolag.

Avyttring av fast egendom i Sverige är alltid föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige, även om ägaren är en utländsk juridisk person (utan fast driftställe i Sverige). Genom att 'paketera' fast egendom i ett bolag, och avyttra aktierna i bolaget (i stället för egendomen i sig), uppkommer ingen skattskyldighet i Sverige för eventuell kapitalvinst.

Ägarbolag i holdingbolagsstrukturer

Offshorebaserade bolag fungerar ofta som ägarbolag i internationella företagsstrukturer.

Verksamhet bedrivs i högskatteländer genom dotterbolag som ägs av holdingbolag, vilka i sin tur ägs av offshorebolag. Genom att utnyttja skatteregler i olika länder och gällande internationella skatteavtal, kan en rad skattefördelar uppnås. Utdelningar, licensavgifter, avkastning på investeringsmedel mm kan överföras till länder med lägre skattebörda, och återinvesteras där det ger högst avkastning för företagsgruppen som helhet.

Affärsverksamhet på Internet

Förutsatt att all försäljning sker över Internet, och att bolaget inte har något fast driftställe (kontor, försäljningsställe, plats för tillverkning) i Sverige kan internethandel bedrivas i ett offshorebolag utan att skattskyldighet för bolaget uppkommer i Sverige.

Internetförsäljning av virtuella tjänster (mjukvara, bilder, video, musik, e-böcker etc) lämpar sig utmärkt för offshorebolag.

Import

Genom att skapa ett bolag i utlandet som agerar inköpsbolag gentemot internationella leverantörer kan vinster samlas upp i ett bolag med gynnsammare skatteklimat.

Exempel: Vid import av elektronikprodukter från Korea till Europa kan detta ske genom ett inköpsbolag i Hong Kong. Om varorna skeppas direkt från tillverkaren (Korea) till återförsäljaren (Sverige/Europa) utan att passera Hong Kong, blir inte försäljningsintäkterna föremål för beskattning i Hong Kong.

Export

Genom att skapa ett bolag i utlandet som agerar säljbolag gentemot olika internationella marknader kan vinster på samma sätt skyddas mot överbeskattning.

Internationella affärer

Offshorebolag agerar ofta mellanhand i olika internationella transaktioner.

Intäkter från internationella affärer (bonusar, försäljningskommissioner, provisioner) samlas då upp i ett bolag registrerat i en offshorejurisdiktion.

Tjänsteföretag/ utlandsuppdrag

Konsultuppdrag i utlandet kan i många fall utföras genom ett utlandsbaserat konsultbolag.

Lön som utbetalas från konsultbolaget till konsulten kan tas emot utan beskattning i Sverige om arbetet i utlandet varar mer än 6 månader. Om arbetet utförs i ett lågskatteland kan lön tas emot utan svensk beskattning om utlandsvistelsen varar mer än 12 månader.

LÄMPLIGT OCH OLÄMPLIGT

Offshorebolag är mindre lämpliga (eller erbjuder i varje fall inga fördelar) i vissa situationer:

Affärsverksamhet i Sverige

Om bolaget tillhandahåller varor eller tjänster i Sverige genom ett s k 'fast driftställe' (kontor, försäljningsställe, plats för tillverkning etc) blir bolaget skattskyldigt för all inkomst i Sverige. Detsamma gäller om bolaget har en person i Sverige som erhållit fullmakt att företräda och sluta avtal för bolagets räkning.

Du kan t ex inte utan vidare flytta över en konsultverksamhet till ett offshorebolag och utföra arbeten ute hos Dina kunder här i Sverige, samtidigt som Du fakturerar från offshorebolaget.

Anställning av arbetskraft i Sverige

Alla bolag som anställer personal för arbete i Sverige, måste betala socialavgifter för de anställda. Detta gäller även om bolaget i sig inte har något fast driftställe i Sverige (och därmed inte är skattskyldigt för inkomstskatt i Sverige), så länge som arbetet utförs i Sverige.

Det går således inte att undgå att betala socialavgifter genom att sätta upp ett offshorebolag och genom detta anställa personal som arbetar i Sverige.

VIKTIGT INNAN DU INTERNATIONALISERAR

Om Du överväger att internationalisera Din bolagsstruktur bör Du först ställa Dig frågan om Dina affärer gagnas av att (eller över huvud taget kan) bedrivas i ett utlandsbolag. All affärsverksamhet passar inte för offshorelösningar.

Faktorer som underlättar en internationalisering:

  • kunder i utlandet
  • leverantörer i utlandet
  • verksamhet som inte nödvändigtvis måste bedrivas i Sverige, på ett sätt som leder till skattskyldighet (fast driftställe)
  • kapitaltillgångar eller annan egendom som kan ägas från utlandet
Frågor - konsultation

Har Du frågor kring hur en internationalisering av Din affärsverksamhet bäst kan genomföras? Undrar Du om offshore passar Dig?

Du är välkommen att boka tid för en konsultation. Vi går igenom Dina förutsättningar och diskuterar vilka lösningar/alternativ som är möjliga.

 

©PT Consultancy Sweden 2004.


Uppdaterad den 14 november 2004

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.