OFFSHOREBOLAG I SVERIGE
Är det lagligt? Verksamhet i Sverige? Alternativ till AB? Delägarbeskattning

ÄR DET LAGLIGT ATT ÄGA OFFSHOREBOLAG?

Även om man kan tro motsatsen utifrån de negativa referenser till 'brevlådeföretag' och 'skatteparadis' som ofta förekommer i media, är det såväl lagligt som legitimt att äga aktier i bolag som registrerats i lågskatteländer.

Offshorebolag förkommer i många välkända svenska företagsstrukturer, inom så vitt skilda områden som monteringsbara möbler och skandinavisk färjetrafik.

Vad som däremot är olagligt är att undanhålla deklarationspliktiga inkomster för skattemyndigheten (se nedan).

Måste innehav av andelar i offshorebolag rapporteras eller registreras?

Nej. Ägande av aktier i en utländsk juridisk person behöver i sig inte rapporteras eller registreras hos någon svensk myndighet.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar som innehar aktier i utländska juridiska personer skall redovisa detta i självdeklarationen. Motsvarande regel finns ej vad gäller aktier som innehas av privatpersoner.

Är ett offshorebolag med svenska ägare deklarationspliktigt?

Lagen om självdeklaration och kontrolluppgift innehåller inga särskilda bestämmelser för utländska juridiska personer, men stadgar att självdeklaration skall lämnas av "annan juridisk person, om dess bruttointäkter under beskattningsåret uppgått till sammanlagt minst 100 kr" (LSK 2 kap, 8§, 4 p).

Ett s k 'offshorebolag' räknas som 'utländsk juridisk person', och är endast begränsat skattskyldig.

Skattskyldigheten omfattar:

  • inkomst från ett fast driftställe eller en fastighet i Sverige,
  • inkomst på grund av att en näringsbostadsrätt som innefattar nyttjanderätt till ett hus eller en del av ett hus i Sverige avyttras, och
  • inkomst i form av utdelning på andelar i svenska ekonomiska föreningar.
(Inkomstskattelagen 6 kap, 11§)

Om inkomst från dessa källor saknas, eller understiger 100kr, föreligger alltså inte skyldighet att lämna självdeklaration i Sverige.

Följaktligen kan ett offshorebolag med svenska ägare ha obegränsade inkomster utanför Sverige utan att vara skyldig att lämna självdeklaration i Sverige. Detta gäller också för det fall att bolaget är 'vilande', d v s helt saknar verksamhet och inkomst.

Däremot är du som ägare (under vissa förhållanden) skattskyldig och därmed deklarationsskyldig för offshorebolagets vinst, även om bolaget inte haft någon verksamhet i Sverige (delägarbeskattning).

Vilka skyldigheter har ett offshorebolag med svenska ägare vad gäller bokföring, årsredovisning och revision?

Dessa skyldigheter är beroende av lagen i det land där bolaget är bildat och registrerat.

I praktiken är kraven lågt ställda. I Panama är t ex offshorebolag ej årsredovisnings- eller revisionspliktiga så länge dess inkomster uteslutande kommer från källor utanför landet.

Enligt svensk lag är utländska juridiska personer inte bokförings-, årsredovisnings- eller revisionsskyldiga i Sverige, om ingen verksamhet bedrivs här.

Att bolaget har svenska ägare spelar härvidlag ingen roll. Om bolaget bedriver verksamhet i Sverige är dock dess svenska filial bokförings- och revisionspliktig.

©PT Consultancy Sweden 2006.


Uppdaterad den 22 juli 2006

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.