OFFSHOREBOLAG I SVERIGE
Är det lagligt? Verksamhet i Sverige? Alternativ till AB? Delägarbeskattning

OFFSHOREBOLAG MED SVENSK FILIAL:
INGET ALTERNATIV TILL SVENSKT AKTIEBOLAG


Filial till offshorebolag - en återvändsgränd

Även om ett offshorebolag lagligt kan bedriva verksamhet i Sverige, genom en filial, möter detta i praktiken allvarliga problem.

Svenskar som haft för avsikt att driva sin affärsverksamhet genom en filial till ett offshorebolag har fått erfara problem med att få F-skatt för den svenska filialen. Skattemyndigheten kontrollerar regelmässigt att inte moderbolaget eller dess ägare häftar i skuld för obetalda skulder. För att utesluta att så är fallet måste det utländska bolaget kunna redovisa vilka som är ägare. Kan man inte det blir det ingen skatteregistrering.

Affärsverksamhet i Sverige bedrivs bäst genom svenska bolag. Genom en holdingbolagsstruktur, där det svenska aktiebolaget utgör ett dotterbolag till ett holdingbolag i ett lämpligt land, kan Du uppnå en effektiv hantering av utdelningar och kapitalvinster från det svenska bolaget.


Vinstgivande verksamhet med sikte på försäljning eller internationell expansion

Holdingbolagsstruktur med svenskt dotterbolag

Företagare som räknar med höga vinstnivåer och/eller ett framtida möjligt uppköp av företaget bör seröst planera för detta genom att bilda ett svenskt aktiebolag, som ett dotterbolag till ett holdingbolag i utlandet.

Det är möjligt att uppnå en hög skatteeffektivitet för verksamhet som bedrivs i Sverige genom använda sig av en genomtänkt holdingbolagsstruktur.

Verksamheten i Sverige bedrivs genom ett svenskt dotterbolag till ett holdingbolag i exempelvis Luxemburg. Härigenom kan dubbelbeskattningen av företagets vinster uppskjutas eller helt elimineras. Vid en framtida försäljing av det svenska dotterbolaget kan kapitalvinsten tas emot skattefritt av holdigbolaget.

Vid en internationell expansion med etableringar i andra länder utgör också en holdingbolagsstruktur det bästa verktyget för en optimal hantering av utdelningar och kapitalvinster från de nya verksamheterna.


Skatteregler och andra regler för filialer

Filialregistrering

Ett utländskt bolag som bedriver affärsverksamhet i Sverige måste registrera en svensk filial.

Beskattning av svenska inkomster

Bolaget beskattas i Sverige, men bara för de intäkter som bolaget har genom filialen. Inkomster i en svensk filial beskattas som inkomst av näringsverksamhet, d v s inkomstskatt på 28 % (samma som för ett aktiebolag).

Ingen svensk beskattning av utlandsinkomster

Inkomster som det utländska bolaget har från källor utanför Sverige skall inte deklareras av filialen, och är inte föremål för beskattning i Sverige.

 • Intäkter av affärsverksamhet i andra länder än bolagets registreringsland, beskattas i allmänhet lokalt i det land där verksamheten bedrivs, om bolaget har ett s k 'fast driftställe' (kontor, affär, fabrik etc) på plats i landet. (Säg att ett engelskt bolag med filial i Sverige också driver en restaurant på spanska solkusten; i det fallet beskattas intäkterna av restaurangrörelsen lokalt i Spanien. Ingen beskattning i Sverige av intäkterna från verksamheten i Spanien)


 • Intäkter från internationell affärsverksamhet i övrigt beskattas i bolagets hemvistland, enligt där gällande regler.
  I England beskattas beskattas alla intäkter utan undantag, men skattesatsen är lägre än i Sverige (bara 10% för inkomster upp till 10 000 GBP, 20% mellan 10 000 och 300 000 GBP).
Inget låneförbud

Utländska bolag omfattas inte av det s k låneförbudet i aktiebolagslagen. En svensk ägare till ett utländskt bolag kan därför fritt låna medel av bolaget, om detta är tillåtet enligt lagstiftningen i den stat där det utländska bolaget hör hemma.

Observera att om Du har ett engelskt bolag kan Du som ägare inte disponera bolagets tillgångar hur som helst. Även om aktieägarlån inte är förbjudna på samma sätt som i Sverige måste lån till ägarkretsen återbetalas inom räkenskapsåret för att inte bli föremål för beskattning i bolaget.

Samma regler som för svenskt aktiebolag

I övrigt är en filial till utländskt bolag likställd med ett svenskt aktiebolag i de flesta avseenden:

 • Bokföringsskyldighet: Filialen skall ha en egen bokföring
 • Revision: Filialens räkenskaper skall granskas av auktoriserad eller godkänd revisor
 • Årsredovisning: Filialens redovisningshandlingar och revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret skall skickas in till PRV.
 • Moms: Filial skall momsregistreras och har rätt till avdrag för ingående moms.
 • Anställda: Filial kan ha anställda, och skall i så fall göra avdrag för preliminärskatt och sociala avgifter vid löneutbetalning.


Beskattning av delägare

När man startar verksamhet i ett bolag i utlandet bör man vara klar över att Sverige (under vissa förutsättningar) beskattar svenska ägare av utländska bolag för deras andel av vinsten i bolaget, oavsett om de har tagit ut ett öre i utdelning ur bolaget.

Sådan delägarbeskattning drabbar t ex svenska ägare av utländska bolag med lågbeskattade inkomster (även om hela vinsten kommer från verksamheter utanför Sverige).

De s k CFC-reglerna i inkomstskattelagen innebär att svenska delägare i utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster (under vissa förutsättningar) skall beskattas löpande för den juridiska personens inkomster.

Vad som är lågbeskattade inkomster definieras i inkomstskattelagen 39a kap 5§:

Nettoinkomsten hos en utländsk juridisk person skall anses lågbeskattad om den inte beskattats eller beskattats lindrigare än den beskattning som skulle ha skett i Sverige om 55 procent av denna inkomst utgjort överskott av näringsverksamhet för ett svenskt aktiebolag som bedriver motsvarande verksamhet i Sverige. En skattskyldig som har andelar i en sådan person skall anses som delägare i en utländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster.

Under vissa förutsättningar kan svenska ägare av utlandsbolag undgå att drabbas av löpande delägarbeskattning även om bolagets inkomster kan betraktas som 'lågbeskattade':

 • Bolaget är hemmahörande i något av de områden som upptagits på en särskild lista i inkomstskattelagens bilaga 39a. (Se vår översikt över de områden som omfattas av reglerna om delägarbeskattning.)
 • En svensk delägare som innehar/kontrollerar mindre är 25¨procent av bolaget omfattas inte av reglerna om delägarbeskattning.
 • Delägarbeskattning sker inte heller i det fall där bolaget kontrolleras av en trust eller stiftelse i ett lågskatteland. Detta gäller även om trustens förmånstagare är bosatta i Sverige (förmånstagare beskattas bara för vad de faktiskt tar emot från trusten, inte för trustens löpande vinster).

Fördelen med ett bolag där ägarna inte beskattas löpande för bolagets vinster, är naturligtvis att vinsterna kan återinvesteras i verksamheten internationellt utan något större skattebortfall.

©PT Consultancy Sweden 2006.


Uppdaterad den 22 juli 2006

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.