OFFSHOREBOLAG I SVERIGE
Är det lagligt? Verksamhet i Sverige? Alternativ till AB? Delägarbeskattning

KAN ETT OFFSHOREBOLAG
BEDRIVA VERKSAMHET I SVERIGE?

Svaret är i princip ja, men samtidigt är en sådan lösning omgärdat med så många förbehåll och komplikationer att det i de flesta fall inte är ett alternativ att överväga.


Kan ett offshorebolag bedriva näringsverksamhet i Sverige?

Ja, men om bolaget bedriver verksamheten på plats i Sverige, t ex genom en butik, kontor, fabrik eller verkstad, kommer detta att betraktas som ett 'fast driftställe', vilket medför obegränsad skattskyldighet för all inkomst i Sverige.

Dessutom är ett offshorebolag som bedriver verksamhet i Sverige skyldigt att registrera en svensk filial.

I filiallagen stadgas att:

"Utländska företag skall bedriva sin näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning (filial)."

Offshorebolaget beskattas endast för den inkomst som direkt hänför sig till den svenska filialen (d v s försäljning som skett genom denna).

Möjliga problem

Även om ett offshorebolag lagligt kan bedriva verksamhet i Sverige, genom en filial, möter detta i praktiken allvarliga problem.

Svenskar som haft för avsikt att driva sin affärsverksamhet genom en filial till ett offshorebolag har fått erfara problem med att få F-skatt för den svenska filialen. Skattemyndigheten kontrollerar regelmässigt att inte moderbolaget eller dess ägare häftar i skuld för obetalda skulder. För att utesluta att så är fallet måste det utländska bolaget kunna redovisa vilka som är ägare. Kan man inte det blir det ingen skatteregistrering.

Affärsverksamhet i Sverige bedrivs bäst genom svenska bolag. Genom en genomtänkt holdingbolagsstruktur, där det svenska aktiebolaget utgör ett dotterbolag till ett holdingbolag i ett lämpligt land, kan Du uppnå en effektiv hantering av utdelningar och kapitalvinster från det svenska bolaget.

Kan ett offshorebolag inneha en aktieportfölj svenska värdepapper?

Ja, men kupongskatt (30%) kommer att utgå på all utdelning. Kupongskatten innehålles som källskatt av en 'centralt värdepappersförvarare' (VPC) eller, om aktien är onoterad, av det utdelande företaget.

Kan ett offshorebolag förvärva fastighet i Sverige?

Ja. Enligt tidigare lagstiftning var utländsk köpare tvungen att erhålla förvärvstillstånd vid köp av bebyggd eller obebyggd mark i Sverige. Tillståndsplikten gällde förvärvare som var bosatt utomlands eller som var en utländsk juridisk person, vilket således infattade s k offshorebolag. Denna lagstiftning avskaffades i samband med anpassningen till EU.

För förvärv av jordbruksfastighet krävs enligt Jordförvärvslagen fortfarande förvärvstillstånd, om förvärvaren är (svensk eller utländsk) juridisk person.

Utländsk juridisk person som äger fastighet i Sverige är skattskyldig dels för statlig fastighetsskatt (Lag om statlig fastighetsskatt, 2§), dels inkomstskatt på inkomst från fastighet i Sverige (Inkomstskattelagen 6 kap, 11§).

Avyttring av fast egendom i Sverige är alltid föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige, även om ägaren är en utländsk juridisk person (utan fast driftställe i Sverige). Genom att 'paketera' fast egendom i ett bolag, och avyttra aktierna i bolaget (i stället för egendomen i sig), uppkommer ingen skattskyldighet i Sverige för eventuell kapitalvinst.

Möjliga problem

Även om ett offshorebolag lagligt kan förvärva och äga fastigheter i Sverige, kan detta i praktiken visa sig vara ett tveksamt alternativ.

I samband med förvärv av fastigheter (tecknande av köpeavtal, anlitande av mäklare, värdering, ansökan om lagfart etc) behöver bolaget aktivt företrädas av någon som kan representera bolaget. Om konfidentialitet eftersträvas är det därför nödvändigt att låta bolaget representeras av exempelvis en svensk advokatfirma, något som medför extra kostnader.

Ett bättre alternativ är ofta att förvärva fastigheten genom ett svenskt bolag. Genom användande av en holdingbolagsstruktur, där det svenska aktiebolaget utgör ett dotterbolag till ett holdingbolag i ett lämpligt land, kan Du uppnå en effektiv hantering av kapitalvinster vid en senare försäljning av det svenska bolaget.

Är ett offshorebolag bokförings- och revisionspliktigt om det bedriver verksamhet i Sverige?

Om bolaget bedriver verksamhet i Sverige genom filial gäller följande:

  • Filialen skall ha en egen bokföring, som är skild från det utländska företagets bokföring i övrigt.
  • Verkställande direktörens förvaltning och filialens räkenskaper skall granskas av auktoriserad eller godkänd revisor. Till revisor kan även utses ett registrerat revisionsbolag. Dessutom kan revisorssuppleant utses. Verkställande direktören skall se till att revisor utses och att denne inom tre månader efter räkenskapsårets slut för granskning får redovisningshandlingarna i original eller bestyrkt kopia.
  • Verkställande direktören skall varje år till registreringsmyndigheten (PRV) ge in en bestyrkt kopia av
    • Filialens redovisningshandlingar och revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret,
    • Motsvarande handlingar för företaget i dess helhet, om de gjorts offentliga i företagets hemland.

Handlingar som avses ovan skall ges in inom tre månader efter det att det utländska företagets redovisningshandlingar och revisionsberättelse har lagts fram för företagets delägare, dock senast sju månader från det att filialens räkenskapsår har utgått. Handlingarna skall vara upprättade på eller översatta till svenska.

För filialens bokföring och revision gäller dessutom i tillämpliga delar detsamma som för ett svenskt företag av motsvarande slag. (Filiallagen 11-14§)


Ett offshorebolag kan alltså bedriva näringsverksamhet i Sverige.

Fördelarna med detta är dock försumbara, jämfört med att bedriva verksamheten i en svensk företagsform. Genom en genomtänkt holdingbolagsstruktur, där det svenska aktiebolaget utgör ett dotterbolag till ett holdingbolag i ett lämpligt land, kan Du uppnå en effektiv hantering av utdelningar och kapitalvinster från det svenska bolaget.

Det främsta användningsområdet för offshorebolag idag är internationell kapitalförvaltning och som instrument för internationella affärer utanför Sverige.

©PT Consultancy Sweden 2006.


Uppdaterad den 22 juli 2006

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.