SKATTEPLANERING
Varning Filial? Delägarbeskattning

SKATTEUPPLÄGGEN FRÅN HELVETET:

Vi listar de tio sämsta
'offshore-lösningarna'

Dåliga råd och tvivelaktiga s k 'upplägg' innebär att mången hårt arbetande svensk företagare riskerar problem - och i värsta fall sina livsverk.

Här är några av 'lösningarna' Du skall undvika.

1.

Fakturera offshore för verksamhet som bedrivs i Sverige

Verkamhet som bedrivs i Sverige leder alltid till obegränsad skattskyldighet för det företag som utför tjänsten. En konsult som utför ett uppdrag i Sverige och fakturerar från sitt utlandsbolag löper stor risk att betraktas som skattskyldig för intäkten.

I teorin betraktas den utförande konsulten (som slutit avtal med kunden för det utländska bolaget) som ett 'fast driftställe' för utlandsbolaget. I praktiken lär det dock bli fråga om full genomsyn av förfarandet - konsulten kan ställas till ansvar för skattebrott och uppdragsgivaren/kunden riskerar betraktas som arbetsgivare och bli skattskyldig för socialavgifter.

Det är möjligt att uppnå en hög skatteeffektivitet för verksamhet som bedrivs i Sverige genom använda sig av en genomtänkt holdingbolagsstruktur, där verksamheten bedrivs genom ett svenskt dotterbolag till ett holdingbolag i exempelvis Luxemburg. Härigenom kan dubbelbeskattningen av företagets vinster uppskjutas eller helt elimineras.

2.

Lufttransaktioner med offshorebolag

'Snus är snus om än i gyllene dosor'. Samvetslösa 'rådgivare' lurar pressade företagare att slänga in en luftfaktura från ett offshorebolag. 'Går det så går det'. Livslängden på ett sådant 'upplägg' är dock att likna vid en snöboll i helvetet - vid granskning blir det regelmässig genomsyn och påföljande åtal för skattebrott.

I ett uppmärksammat fall häromåret försökte en känd teaterdirektör betala ut 600 000 kr mot en faktura från ett offshorebolag för 'köp av rättigheter till en teaterpjäs'. Slutnotan blev fängelsestraff. Till de mer pikanta detaljerna hörde omständigheten att bolaget var bildat efter datum för köpeavtalet. Vad den advokatbyrå som bistod med det s k 'upplägget' debiterade för 'hjälpen' framgick emellertid inte.

3.

Royaltybetalningar till offshorebolag

Immateriella rättigheter (patent, varumärken, upphovsrätter etc) kan gvetvis läggas i utlandsbolag. Det är dock viktigt att lägga ner stor omsorg på en sådan konstruktion. Många innovatörer och upphovsmän överlåter rättigheter till bolag i utlandet, främst för att kunna uppnå en skatteeffektiv hantering av betalningar för rättigheter i världsskala.

Grundregeln är dock att mottagare av royalty från Sverige är skattskyldig i Sverige för dessa intäkter, om inte annat bestämts i skatteavtal med det land som tar emot royaltyintäkten.

Om royalty betalas ut till ett bolag i ett land med vilket Sverige inte har skatteavtal, blir det mottagande bolaget skattskyldig för intäkten i Sverige. Detta blir altså fallet vid betalning av royalty till ett offshorebolag.

Nyligen gavs uppmärksamhet i media åt ett fall där en av Sveriges mest kända artister tagit emot royalty genom ett bolag i Panama. Panamabolaget befanns skattskyldigt i Sverige för intäkten, helt i enlighet med gällande regler.

En mer hållbar lösning hade varit att ta emot betalning för rättigheter genom ett licensbolag i ett land med vilket Sverige har skatteavtal, t ex Nederländerna (eller Malta). Licensbolaget fungerar härvid som mellanhand och samordnare av royaltybetalningar mellan olika länder. Efter avdrag för skäliga kostnader för hanteringen kan huvuddelen av intäkterna slussas vidare utan ytterligare belastning av källskatter, till innehavaren av de globala rättigheterna (kan vara ett lågbeskattat bolag).

Licensbolaget kan ta emot royalty utan källskatter i utbetalningslandet. Mottagna royalties beskattas i licensbolagslandet, men med avdragsrätt för betalning för rättigheter till den slutliga innehavaren av de globala rättigheterna.

4.

Använda utländska betalkort i Sverige

Om man vill använda sig av utländska kort i Sverige är den enskildes ensak. Man bör dock vara medveten om att kortbetalningsföretagen i Sverige rapporterar alla köp med utländska kort till Riksbanken. Där finns informationen för den som är intresserad och har behörighet. Konstigare än så är det inte.

5.

Filial till offshorebolag

Vi får ibland frågor från svenskar som fått rådet att driva sin affärsverksamhet genom en filial till ett offshorebolag. Alltför sent har man fått erfara problem med att få F-skatt för den svenska filialen. Skattemyndigheten kontrollerar regelmässigt att inte moderbolaget eller dess ägare häftar i skuld för obetalda skulder. För att utesluta att så är fallet måste det utländska bolaget kunna redovisa vilka som är ägare. Kan man inte det blir det ingen skatteregistrering.

Åter igen, affärsverksamhet i Sverige bedrivs bäst genom svenska bolag. Genom en genomtänkt holdingbolagsstruktur kan Du uppnå en effektivare hantering av utdelningar och kapitalvinster.

6.

Offshorestiftelse med generalfullmakt

Det går att beställa offshorestiftelser på nätet, i många fall tämligen billigt. Du får en bunt papper som bekräftar registreringen (oftast i Panama) och en generalfullmakt (General Power of Attorney). Papperen är oftast i sin ordning, men en giltig stiftelsebildning är det inte - i alla fall inte enligt svensk rättspraxis.

En giltig stiftelsebildning förutsätter att stiftelsens tillgångar formellt kontrolleras och förvaltas av en oberoende förvaltare. Tillgångarna måste vara avskilda från stiftaren. Detta är fallet när stiftelsen förvaltas av en professionell stiftelseförvaltare (oftast ett licensierat förvaltningsbolag, eller en förvaltare knuten till en bank).

Har Du en generalfullmakt som ger Dig möjlighet att disponera stiftelsens tillgångar utan restriktioner, kommer Du att beträktas som ägare till stiftelsens tillgångar. En följd av detta är att stiftelsens tillgångar är åtkomliga för Dina fordringsägare. En annan följd är att Du skattemässigt betraktas som ägare av stiiftelsens tillgångar (kapital, aktier, fastigheter etc).

Vill Du upprätta en stiftelse eller trust som uppfyller grundläggande krav på en giltig stiftelsebildning, kan Vi kan introducera Dig till välrenommerade och seriösa stiftelse och trustförvaltare i Liechtenstein, Jersey, Bahamas och Gibraltar. Kontakta oss för en konsultation.

7.

Utlandsbolag som bolagsmän i svenska handelsbolag

Ett handelsbolag (eller kommanditbolag) är vad som på skattesvenska kallas för ett 'transparent skattesubjekt', d v s bolaget beskattas inte utan beskattningen sker hos bolagets delägare.

En del 'rådgivare' invaggar sina kunder i tron att det går att undgå skattskyldighet genom att ha ett svenskt handelsbolag med utländska delägare. Du står som minoritetsdelägare (t ex 5 %) medan ett utlandsbolag (oftast i ett land med lägre eller ingen skatt) står som huvudägare.

Tanken är då att huvuddelen av handelsbolagets vinst skulle kunna tas ut av det utländska bolaget utan att beskattas i Sverige. Tyvärr är detta fel.

Utländska delägare är skattskyldiga i Sverige för sin andel av handelsbolagets vinst om handelsbolaget bedriver sin verksamhet i Sverige.

I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden den 25 februari 1998 slogs fast att sökanden (en juridisk person etablerad på Guerney) genom delägarskapet i ett svenskt kommanditbolag var skttskyldig till inkomstskatt i Sverige för sin andel i kommanditbolagets inkomst. Delägarskap i ett svenskt handelsbolag eller kommanditbolag konstituerar således fast driftställe i Sverige för den utländske delägaren.

8.

Englandsbolag

Det finns många vanföreställningar kring engelska bolag. Det är (i jämförelse med Sverige) lätt och obyråkratiskt att bilda bolag i Storbritannien. Skatten är ocså lägre än i Sverige för mindre bolag. Det innebär dock inte att det är mindre regler att hålla reda på - årsrapportering till bolagsverket (Companies House), redovisning och skattedeklaration till skattemyndigheten (Inland Revenue) är exempel på sådant som måste skötas.

Tyvärr använder många sina englandsbolag som om de vore ett bolag i ett skatteparadis. I många offshoreländer är det värsta som kan hända att bolaget blir avregistrerat, i Storbritannien kan du hamna i trubbel med myndigheter som i nit och formalism inte står de svenska långt efter.

Skattemässigt har Storbritannien förmånliga regler för mindre företag. 'Small Companies Rate' ligger på nitton procent. Men det är inte offshore. Du kan som ägare inte disponera bolagets tillgångar hur som helst. Även om aktieägarlån inte är förbjudna på samma sätt som i Sverige måste lån till ägarkretsen återbetalas inom räkenskapsåret för att inte bli föremål för beskattning i bolaget. Enligt nya regler blir även utdelningar till ägarna föremål för bolagsskatt om bolaget är att betrakta som ett fåmansbolag.

Det borde vara onödigt att säga detta, men - englandsbolag har ingen som helst konfidentialitet vad gäller ägare och styrelseledamöter. Styrelseledamöter (directors) är offentlig uppgift som kan kollas hos bolagsverket (Companies House). Ägare måste rapporteras till Companies House, där uppgifterna givetvis är tillgängliga för andra brittiska myndigheter, eller myndigheter i andra länder som begär information. Det är möjligt att använda s k nominee shareholders och nominee directors, men det finns inget som helst skydd för information rörande bolagets bakomliggande ägare (beneficial owners). Såväl revisorer som advokater och andra rådgivare är numera skyldiga att säkerställa vilka som är bolagets slutliga ägare (beneficial owners) innan man åtar sig ett uppdrag för ett brittiskt bolag.

Vi tillhandahåller snabb bolagsbildning i Storbritannien. Du får vårt baspaket i vilket ingår sökning av bolagsnamn, registrering, avtal med lokal samarbetspart om bolagssekreterare (Company Secretary) och registrerad adress (Registered Office).

Vår samarbetspart i Storbritannien ingår i en svenskägd internationell bolagsgrupp med bl a redovisningsbyråer i Sverige. De har stor erfarenhet av att arbeta med svenskägda bolag i Storbritannien och har ca 500 svenska kunder med verksamhet i Storbritannien och/eller i Sverige genom svensk filial.

Genom vår samarbetspart får Du tillgång till specialicerade tilläggstjänster som fakturering, lönehantering (payroll) och redovisning i Storbritannien, introduktion till brittiska banker, samt filialregistrering och redovisning i Sverige. Dessa tjänster offerteras, tillhandålls och faktureras av vår samarbetspart.

9.

Amerikanska 'offshorebolag'

På webben odlas myten att vissa delstater i USA (Delaware, Wyoming mfl) skulle erbjuda möjlighet att etablera offshorebolag.

Det är sant att vissa delstater har låg eller obefintlig bolagsskatt. Alla bolag (s k Companies-C) är dock skyldiga att betala federal bolagsskatt (ca 15%). Detta är något som oftast 'glöms bort'.

En del delstater tillåter s k innehavaraktier (Bearer Shares). Detta är dock ingen som helst garanti för konfidentialitet. Efter 11 september 2001 finns ingen sekretess i USA.

Vi hanterar inte bolagsbildning i USA eller företagsstrukturer till den del dessa innefattar bolag i USA. Villkoren för företagande i USA är svåra att förutse och kan bjuda på otrevliga överraskningar.

Står Du i begrepp att starta affärsverksamhet i USA bör Du ta hjälp av en rådgivare som är specialicerad på den amerikanska marknaden. Vill Du etablera Dig 'offshore' - välj ett annat land.

10.

Förbjudna lån

Du får inte låna ur företagskassan. Aktieägarlån är förbjudna enligt aktiebolagslagen.

Det blir inte mindre förbjudet för att en 'rådgivare' presenterar ett avancerat 'upplägg' ägnat att dölja det faktiska förhållandet. Vi läste nyligen i tidningen om en lånesnurra där ett svenskt aktiebolag lånade ut medel till ett bolag på Kanalöarna, som i sin tur lånade till ett bolag i Luxemburg - som till sist lånade tillbaka medlen till ägaren i Sverige. Bakläxa och genomsyn. 'Rådgivaren' borde vetat bättre.

Genomsynen var riktig med hänsyn till gällande regler. Men det innebär inte att aktieägarlån från ett utlandsbolag är otillåtet i alla situationer. Beskattade vinster som delas ut från ett svenskt dotterbolag till ett ägarbolag (holdingbolag) i utlandet kan lånas ut till det holdingbolagets ägare, så länge detta inte står i strid med lagstiftningen i holdingbolagslandet (t ex i Luxemburg), och under förutsättning att lånet sker på marknadsmässiga villkor.

 

©PT Consultancy Sweden 2006.


Uppdaterad den 22 juli 2006

Tillbaka till startsidan

SVENSKA BOLAGSFORMER  |  DOTTERBOLAG I UTLANDET  |  HOLDINGBOLAG  |  STIFTELSER  |  TRUSTER  |  LUXEMBURG  |  MALTA  |  CYPERN  |  ENGLAND  | 
ALLT OM OFFSHORE  |  STARTA BOLAG OFFSHORE  |  CFC-REGLER  |  BANKFÖRBINDELSER  |  AFFÄRSAVTAL  |  NYHETSARKIVET  |  OM OSS  |  KONSULTATION  |  PRISLISTA  |  LÄNKVÄNNER

Du är besökare nummer

© 2004 PT Consultancy Sweden, All rights Reserved.